Hopp til innhold

Naturfag/Mangfold i naturen for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
naturfag
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon


Hovedområdet Mangfold i naturen dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse.


Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

  • 10.1 Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding
  • 10.2 Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv
  • 10.3 Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien
  • 10.4 Forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene
  • 10.5 Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
  • 10.6 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
  • 10.7 Gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 10.årstrinn: