Veiledning/Videre arbeidsoppgaver i boken Veiledning. En teoretisk og praktisk innføring

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Her er noen forslag til videre arbeidsoppgaver i prosjektet Veiledning. En teoretisk og praktisk innføring. Denne siden er også ment å fungere som prosjektdokumentasjon. Ellers holder vi kontakt via Skype der vi kan vise hverandre ting vi lurer på osv. (for eksempel ved å dele skjerm).

 • Magnus vil jobbe mest på kveldstid etter kl.16 med prosjektet

Videre arbeid for Per Even[rediger]

Boken "Veiledning og praktisk yrkesteori"[rediger]

Skrive fra “Veiledning og praktisk yrkesteori” av Lauvås og Handal (2000). Den ligger også gratis ut på nettet:

 • s.87: Viser til at begrepet “praksisteori” eller “praktisk yrkesteori” er inspirert av Argyris og Schön sitt skille mellom uttalt teori og bruksteori.
 • Skrive om begrepet taus kunnskap (s.90). Ta inn den tredelte definisjonen til Johannesen (s.91).
 • s.99: Kritikk av mesterlæren. Å sette spørsmålstegn ved eksisterende handlemåter. Veiledning som en pustepause i sosialiserings- og kvalifiseringsprosessen. Eks. få hjelp til å “avkode” tradisjonen og yrkeskulturen. Underliggende antakelser hos Schein – “implisitt kunnskap” Avsløre? Videre på s.100: Kritikk av mesterlæren. Tilstivnede vaner (og uvaner), Perverterte handlingsmønster, fungerer bare innenfor eksisterende tradisjon. s.100: Skiller mellom de to veiledningsformene.
 • s.101-102: Om Schön: – handlingskunnskap. Høy kompetanse i handlingsrefleksjon.
 • s.103: Skrive noe om fortrolighetskunnskap og det å artikulere taus kunnskap. (Lage oppgave opp mot videocase med den nye læreren). s.104 Erfarne yrkesutøvere - artikulere fortrolighetskunnskap.
 • Sætre (1999) viser til Bereiter og Scardamalia som omfatter tre forskjellige typer eksperter (s.110-111). Rutineksperten, den artistiske eksperten og den adaptive eksperten. Sætre viser til Hatano og Inagaki som også viser til tre faktorer som kan utvikle den adaptive eksperten.
 • s.140-144: Ta med noe om Rasjonalitetsformer og Habermas.
 • s.180-185: Videreutvikle artikkel der vi definerer begrepet Praktisk yrkesteori

s.195-202: Skrive om veiledningens sløyfer. s.209. Videreutvikle wikibokartikkel om hva er et veiledningsgrunnlag s.215. Beskrive mulige feller for veiledere s.227-228: I den diskursive veiledningen er poenget å flytte vektleggingen bort fra den hyggelige, sosiale og tannløse praten og over til saksforholdet. s.268-272: De følelsesmessige sider ved veiledningen. s.277-280: Si noe om enkelkrets- og dobbelkretslæring. Koble til reflekterende veiledning.

Til den andres beste[rediger]

 • Botnen Eide, Solveig; (med flere) (2008) Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Interessante momenter som kan tas med:
  • (s.61) Kritikk av en teknisk tilnærming til den andre. Kan verbal metakommunikasjon også være en del av dette. "Min kollega og jeg..."
  • (s.77) "Ikke alt skal sies"
  • (s.80-81) Nærmere om hva som ikke skal eller bør ordsettes.

Inger Ulleberg. Kommunikasjon og veiledning[rediger]

 • (s.75-80): Læringsteorien til Bateson. Beskrive de ulike læringsnivåene.
 • (s.152): Metakommunikasjon
 • (s.166-170): Anbefalte veilederholdninger.

Det store spranget. Ny som lærer[rediger]

Når det gjelder boken "Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage" så er kapitler av Anne-Harriet Berger, Gunnar Engvik (s.113-116) og Løkensgaard Hoel fra s.163 og utover. Vi trenger scenariobeskrivelser (case).

Kraftfull refleksjon i lærerutdanningen[rediger]

 • Søndenå, Kari (2004). Kraftfull refleksjon i lærerutdanningen. Oslo: Abstrakt forlag. Skrive noe om ulike refleksjonsoppfatninger.

Vivi Nilssen - Praksislæreren[rediger]

 • Skrive noe om "Å observere praksislærer, elevene og samspillet".
 • (s.55-56): Om Reflektiv veiledning for reflektiv undervisning.

Baltzersen - Samtale om samtalen[rediger]

 • Bruke noe materiale herfra.

Arbeid med maler[rediger]

Vi trenger noen tøffe maler for oversiktssider knyttet til artikler om veiledning (både på wikipedia, men også overført fra wikibøker. Blir særlig viktig i forhold til prosjektet Veiledning. En teoretisk og praktisk innføring.

Noen må nemlig legge malene over på wikibøker?

 • Anders oppretter en prosjektside for oss på wikipedia med relevante artikler vi jobber med. A la

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Underprosjekter/Astronomi

Utvikling av videobaserte læringsressurser[rediger]

 • Finne videoressurser som kan illustrere ulike typer veiledning.
 • NB! Videoprosjektet utsettes midlertidig til rettighetsspørsmål er avklart.
 • Et moderne digitalt læremiddel må være bra på videoklipp. I prosjektet vil vi derfor jobber med å redigere og klippe lyd- og videoressurser. I dette prosjektet vil vi avgrense oss til å bruke filmklipp fra realityserier (For eksempel lærerne fra NKR og klass 9A i Sverige) for å lage videoressurser. Dette har vi fått tillatelse av Norgesuniversitetet til å gjøre på basis av sitatretten. Se her. Tanken er å legge konkrete filmklipp ut på YouTube.
  • Rolf har imidlertid vært i kontakt med NRK skole og de har vært negative til at deres materiale blir brukt på denne måten (19.08.11).
 • Henvende seg til svensk TV i forhold til spørsmål om opphavsrett på klas 9A
 • Et annet alternativ er Erik Lund sin strategi i læreboka sin om historiedidaktikk der han har transkribert filmsekvenser og bruker disse sammen med stillbilder fra filmen. Kan for eksempel stillbilder fra filmen NRK-serien legges ut på wikimedia commons for så å bli brukt på wikibøker? Spørre på tinget på wikipedia om dette.

Filmklipp nr.1[rediger]

Under første videosekvens: Casebasert undervisningsopplegg med fokus på systemteoretisk veiledning#Opplegget med første videosekvens. Her kan de to klippene i første serie slås sammen til et klipp. Transkripsjoner legges ut på egne sider på wikibøker (Magnus legger over fra Scribd - sende filene til ham).

Filmklipp nr.2[rediger]

Under første videosekvens: Casebasert undervisningsopplegg med fokus på systemteoretisk veiledning#Opplegget med andre videosekvens. Dette klippes ut i sin helhet. Transkripsjoner legges ut på egne sider på wikibøker (Magnus legger over fra Scribd - sende filene til ham).

Videre valg av filmklipp[rediger]

Ha en filmkveld med Roald og Olav der vi ser gjennom NRK-serien lærerne og Klas 9A. Eventuelt også ta med Thorbjørn, Dag og de andre fra veiledningsgruppen. Dette blir viktig i forhold til utvalg av filmer som vi vil ha redigert.

Utvikling av lydbaserte læringsressurser[rediger]

 • Rene lydressurser kan være spennende å bruke her. Da vil det være aktuelt å innhente materiale her som studenter samler inn. Det kan både være fra veiledningssamtaler på høgskolen (ulike øvelser), men også fra samtaler som de har gjennomført selv utenfor campus.
 • Kanskje aktuelt for å vise hvordan man bruker ulike samtaleteknikker. Kan be førskolestudentene som å ta lydopptak med mobiltelefon av samtalene der har. For så kan vi legge ut redigerte klipp av dette som veiledningssamtalemateriale i etterkant. Gjøre dette på freesound. (Informere NSD om dette). Bedre å legge ut på Commons? Kanskje beste å gjøre dette på første samling i studiet med praksisveiledning og at vi da øver oss på å bruke digitale lydopptakere fra biblioteket eller mobiltelefoner som lydopptakere (Magnus bistår med tilretteleggingen av dette?).
 • Eventuelt også begynne med å ta lydopptak av mine egne veiledningssamtaler (Rolf) der jeg analyserer samtaler jeg har hatt. Ta lydopptak.
 • Være tydelig på opphavsrettslig klarering her. Samtykke til gjenbruk av materiale.


Utvikling av tradisjonelt tekstbasert faginnhold[rediger]

Fra Carson og Birkeland:

 • (s.112-115). Reflekterende team. -skrevet av,
 • (s.105-110) Fra Eksempel I. Opplevelsesnotat. -skrevet av,
 • (s.77) Eksempler på veiledningsgrunnlag. - skrevet av,
 • (s.65) Bombepunkter for veiledningens innhold. -skrevet av,

Skrive sammendrag av:

 • Samtaleferdigheter (s.233-258) Handal og Lauvås. Praktisk yrkesteori - Sammendrag om Samtaleferdigheter skrevet av
 • Grunnleggede veiledningsferdigheter (s.52-62) Carson og Birkeland Sammendrag Grunnleggende veiledningsferdigheter
  • Oppdatere og integrere disse.
 • Lage tegneseriebilder med bokser som illustrer de ulike eksemplene knyttet til samtaleferdigheter, for eksempel parafrase. Jmf. det jeg har gjort med lysbildepresentasjonen min. Magnus Valebjørg kan gjøre dette.
 • Bør ha egne artikler på delferdigheten slik at sidene ikke blir for lange
 • Utført. Anders har opprettet korte biografiartikler på Chris Argyris og Donald Schön i Wikipedia. Rolf: Fine artikler. Men Baltzersen 2003 i artikkelen er vel ikke riktig referanse. Se fotnote i artikkelen?
 • Legge ut sentrale modeller, for eksempel av praksistrekanten
 • Rolf legger ut stoff om modelltenkningen til Argyris og Schön?
 • Legge ut mer stoff om metakommunikasjon og verbal metakommunikasjon satt inn i en veiledningssammenheng som kan inngå som en PDF-fil (hefte - minibok om temaet - Anders) Aktuelt å bruke på kurs for rådgivere i skolen.
 • Bruke stoff om "Løgstrup" fra "Å samtale om samtalen"?
 • Legge ut noe stoff i forhold til karriereveiledning. Odd har laget en pensumliste. Også her prioritere å legge ut eksempler.

Praksislæreren av Vivi Nilssen[rediger]

Tekst som kan legges inn fra praksislæreren av Vivi Nilssen

 • Vurdering i praksisopplæring (s.59) - Avsnitt 1: Studentene kan oppleve, - Avsnitt 2: Praksislærer og studenter bør tidlig se gjennom(Obs! Er skannet inn, men krever litt språklig bearbeding - se lenke via overskriften rett over her).
 • Eksempler på ufordringer og mestringsområder for lærerstudentene(s.60 Legge inn eksemplene herfra (skannepenn?).
 • Kriterier for skikkethet: (s.61-62)
 • Å bli kjent med hverandre(s.72-73). Det første møtet
 • Grunnlag for utvikling av felles forståelse (beskrive det didaktiske opplegg)(s.74)
 • Vedlikehold av gode relasjoner (betydningen av metakommunikasjon)(s.82)
 • Om praksiskontrakt (s.83)(legge inn eksempelet på praksiskontrakt, s.84-85)
 • Forskning viser at handlinger i veiledningssamtaler blir i liten grad begrunnet (følge opp Søndenå og Sundli 2004)(s.92)
 • Loggskriving som redskap for tenke og kommunikasjon (s.98).
 • Planleggingsdokument (s.105). Trekker inn didaktisk relasjonsmodell.

Praksisguiden for PPU[rediger]

 • Legge ut de notatene jeg selv har laget (Rolf)
 • Legge ut de notatene som Roald har laget (Roald gjør det selv)

Faglige nivået på artiklene[rediger]

Hvordan skal vi prioritere arbeidet?

 • Det bør være noen artikler som er veldig gode. Eksemplariske. Heller enn veldig mange som er halvgode og uferdige.


Artikler som er opprettet på Wikipedia[rediger]

Artikler overført fra wikibøker[rediger]

(Husk å notere ned alle artikler som blir produsert i Wikipedia her).

Produksjon av modeller til Wikimedia Commons[rediger]

 • Modell som ligger under artikkelen om systemisk veiledning. [1]. Ander har laget denne
 • Må lage modell for praksistrekanten.
 • Kan logo for Høgskolen i Østfold lastes opp på Wikimedia Commons under samme retningslinjer som Wikipedialogoen?

Wikipediaartikler som bør videreutvikles[rediger]

Wikipediaartikler som bør lages[rediger]

 • Grunnartikkel om "Veiledning". En samleartikkel som forsøker å definere hva veiledning er. (Rolf skriver førsteutkast til denne på wikibøker: Hva er veiledning)
 • Artikler relatert til sosiokulturell læringsteori (dekke nøkkelbegreper):
  • Praksisfellesskap
  • Den vanskelige samtalen Utvikle fellestrategier knyttet til det å ha felles normer og regler. For eksempel "hvis noen hele tiden kommer for sent".
 • Læringsteorien til Bateson. Beskrive de ulike læringsnivåene. Ulleberg (s.75-80).

Artikler om aksjonsforskning og veiledning[rediger]

Forskningsmetode[rediger]

 • Må lage artikler om forskningsmetode knyttet opp mot aksjonsveiledning. Her vil det være naturlig å hente stoff fra innføringsbøker i forskningsmetode. Grunnartikler om ulike typer forskningsmetode. Her blir det en blanding av artikler på Wikipedia og wikibøker. Disse vil være direkte anvendbare mot pilotstudiet knyttet til praktisk veiledning rettet mot PPU-studiet (Rolf jobber med å skissere temaartikler her - har også skrevet noe tidligere om aksjonslæring)

Wikipediaartikler knyttet til forskningsmetode:

 • En hovedartikkel om forskningsmetode?
 • Forskningsintervju (mangler) (Egner seg som delartikkel under intervju)
 • Spørreundersøkelse
 • Observasjon (Egner seg som egenartikkel under observasjon? observasjon kan være en forskningsmetode) Kan ha artikler som deltakende observasjon osv.
 • Logg

Praksisguide[rediger]

 • Må få opprettet en grunnstrukturside med lenker i forhold til utviklingen av en praksisguide for PPU-studiet. Tilpasset lokale forhold ved Høgskolen i Østfold. (Rolf)

Autentiske eksempler på veiledning[rediger]

 • Jakte videre på autentiske beskrivelser – eksempler på veiledningsdialoger fra ulik veiledningslitteratur. Her vil C-pen kunne være et effektivt verktøy i forhold til å kunne skanne inn case.
 • Alle skriver inn forslag til case her (oppgi sidetall og tittel på bok).

Finne relevante bilder fra Wikimedia Commons[rediger]

 • Finne mer relevante bilder på førstesiden

Screencast[rediger]

Screencast: Wikipedia – bygge på den engelske modellen – starte med

Videoer som allerede er laget i prosjektet[rediger]

Opprette studentgrupper som kan bidra[rediger]

Hva kan praksisfeltet bidra med?[rediger]

 • Egne historier som er skrevet ned.
 • Gjenbruk av skriftlige evalueringer, rapporter eller lignende som allerede skal gjøres.

Prosjektadministrasjon[rediger]

Høre med Magnus om dette.

Anvendelsesområder for boken[rediger]

 • Grunnskolelærerutdanningen
 • Førskolelærerutdanningen
 • Veiledning av nyutdannete
 • Praktisk-pedagogisk utdanning

Forslag til artikler som studenter kan jobbe med[rediger]

 • Her skriver vi inn forslag til artikler som studenter kan jobbe med. På den ene side som arbeidskrav og mapper.
 • Tilby publiseringsstipend for studenter på bachelornivå i pedagogikk for å skrive om utvalgte områder innenfor pensum. For eksempel 500 kroner i grunnsum for et visst antall ord og så 1000 kroner for de som klarer å skrive en veldig god artikkel. Ta utgangspunkt i det som er pensum
 • Bruke pensjonister til å skrive artikler. Bruke som en kunnskapsressurs. For eksempel Erling Solerød. Vurdere andre. Han kan skrive referat fra Vivi Nilsen - praksislæreren. Om andre temaer også (læringspsykologi og didaktikk)
 • Magnus fungerer som en ambassadør og veileder for nye Wikipediabrukere

På engelsk?[rediger]

Hvis vi får tid mot slutten av prosjektet kan vurdere å legge ut noe på engelske wikibøker også? Eller svensk? Som et eksperiment.


Papirversjon[rediger]

Vi må også eksperimentere med å lage papirversjoner av wikiboken. Kanskje lage minibokformat som skiller seg fra andre bøker?


Primæroppgaver for ulike folk som jobber med prosjektet[rediger]

 • Magnus Valebjørg og Anders Moe:
  • Hovedansvarlig for utviklingen av screencastressurser.
  • Fungerer som støtte i forhold til innsamling og redigering av lyd- og videoressurser som vi samler inn i studiet praksisveiledning ved HiØ (Magnus).
  • Fungere som en ambassadør og veileder for uerfarne bruker.
  • Hjelper til med klipping og redigering av videoressurser (foreløpig utsatt).

Involvere Wikipedianere[rediger]