Veiledning/Praktisk veiledning for praksislærere 8-13

Fra Wikibøker – frie læremidler

Dette er ressurssiden til studiet Praktisk veiledning for praksislærere 8-13 ved Høgskolen i Østfold. Tanken er at innholdet her skal fungere som en ressurs for alle parter som er involvert i studiet.

Oversikt over studiet[rediger]

Her finner du oversikt over aktuelle sider som er relevante for studiet "Praktisk veiledning for praksislærere 8-13" i perioden 2011-2012.

Dette studiet arrangeres av lærerutdannere fra Høgskolen i Østfold

Vår pedagogiske profil i studiet[rediger]

Ved Høgskolen i Østfold jobber nå en gruppe lærere med å utvikle en alternativ pedagogisk plattform for studiet i "praktisk veiledning 8-13". Den didaktiske tenkningen rundt studieemnet legger sterkt vekt på studentmedvirkning og kollektive refleksjonsprosesser. Inspirert av prinsipper fra aksjonslæring ønsker vi at praksisveiledere skal være forskende i sine læringsprosesser knyttet til pedagogisk veiledning. Vi prøver å utforme studiet slik at vi også tar utgangspunkt i studentens egne ønsker heller enn å kjøre studentene gjennom et ferdigstrukturert opplegg der de blir “matet” med øvelser og fagstoff som vi har definert på forhånd. Bakgrunnen for valget av arbeidskrav er at vi ønsker å stimulere praksisveiledere til å bli systematisk forskende i sin tilnærming til veiledning. Målet er å utvikle praksislærere som er kontinuerlig undrende eller spørrende til sin egen praksis. Vårt pedagogiske grunnsyn bygger på følgende premisser:

  • Vi ser på studenten som en "forskende" person med verdifull arbeidserfaring som kan bidra med verdifulle innspill til hvordan veiledning bør drives. Studentene bør utfordres til å være kontinuerlig utforskende i forhold til sin egen veiledningspraksis. Når studiet er over bør de fortsette å være "forskende" til sin egen veiledningspraksis (se for eksempel Stenhouse).
  • Vi vil som lærere i studiet forsøke å unngå å bli innholdsleverandører i for stor grad. Det blir viktigere å veilede studentene mot å utvikle en bedre forståelse av deres egen veiledning. Vi er aktivt lyttende til hvordan studentene ønsker at vi skal utforme studiet. Et godt studium utvikles i dialog med de behov studentene selv opplever at de har.
  • Vi mener kollektive refleksjonsprosesser også må vektlegges i veiledningsstudier. De inngår som et viktig supplement til individuelle refleksjonsprosesser.
  • Studiet slutter våren 2012, men studenter som deltar vil bli invitert til å fortsette å samarbeide med lærerutdanningen om praksisveiledning. Dette vil for eksempel kunne forgå gjennom arenaer som yrkesforum osv.
  • Vi som lærerutdannere ønsker selv å være kontinuerlig eksperimenterede og evaluerende i forhold til studiet. Vi vil derfor gjennomføre systematisk formativ og summativ evaluering.

Det pedagogiske grunnsynet bak utformingen av studiet er blant annet inspirert av Lave og Wenger sin tenkning knyttet til Communities of Practice,Verdsettende undersøkelse Aksjonsforskning, Aksjonslæring og prinsipper om Knowledge building utviklet av Scardamalia og Bereiter.

Se også[rediger]