Yrkesforum PPU Østfold november 2011

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen om
Praktisk veiledning for praksislærere 8-13
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Noen skoler bruker allerede samarbeidsavtaler. Disse vil vi gjerne ha tilgang til slik at vi kan legge flere eksempler ut i wikiboka. Olav er opptatt av at flere vedlegg skal legges ut i wikiboka.

Her jobber vi med å lage kollektivt referat fra møter i yrkesforum 16.11.11.

Gruppe 1[rediger]

Har du erfaringer med en samarbeidsavtale mellom praksislærer og studentene i praksisopplæringen? I tilfelle hvilke?[rediger]

 • De fleste i gruppen ser ut til å ha inngått “muntlige avtaler” om hvordan praksisopplæringen skal foregå. Det blir nevnt at det er vanlig å diskutere veiledningen ut fra en timeplan (tidsplanlegging).
 • Det vanlige har vært at studenten skrevet en del notater i første møtet. Dette varierer selvfølgelig mellom studenter. Det ble diskutert om studentens notater også kunne dannet grunnlag for en samarbeidsavtale.
 • Noen praksislærere oppga at de brukte en plan i første møtet. Denne dannet utgangspunkt for en diskusjon om når student skulle gjennomføre undervisning og når man skulle ha før- og etterveiledning (tidsplanlegging). Her er det også lagt opp til at studenten selv kan få komme med ønsker. For eksempel at man kan ha særskilt fokus på vurdering eller klasseledelse.

Hvilke utfordringer har praksislærer med å tilrettelegge for bruk av en slik samarbeidsavtale?[rediger]

 • De fleste var enige om nytten av slike veiledningsavtaler, men det ble påpekt at man måtte være forsiktig med at de ble for normative. At de kunne inngå som en sterk form for styring eller kontroll.
 • Det ble også påpekt at det var viktigheten med en fleksibel bruk av avtalen som ga muligheter for reforhandling underveis i veiledningsforløpet.
 • Avtaledokument måtte være veiledende og burde derfor ikke inngå som en del av “sluttleveransen” (da vil denne fort kunne bli oppfattet som kontroll). Hva skjer når hvis man ikke klarer å holde avtalen. Dette vil da kunne slå knallhardt tilbake på alle parter.
 • Studenten burde kanskje gjennom undervisningen på høgskolen være en premissleverandør i forhold til å få i stand bruk av en slik mal i veiledningen.
 • Det ble påpekt at en del praksisstudenter ikke ser ut til å vite hva de skal blir vurderte etter (for eksempel de fem kompetanseområdene).


Hvilke styrker og svakheter har eksemplene du fikk på e-post og det eksempelet du fikk utdelt i dag?[rediger]

 • Begrepet kontrakt opplevd som litt skumle fordi det ble oppfattet at de skulle være bindende og at noen skulle stå til ansvar for det man har gjort. Avtale ble også ansett å bli oppfattet litt på samme måte. Samarbeidsplan eller veiledningsplan kunne være alternative begreper av mindre skummel karakter? (Forslag som Rolf kom på nå)
 • Noen innvendte at man må passe på at slike avtalemaler ikke blir for store. Det må ikke bli et overveldende skjema. Det ble fremhevet at en lengdenorm for en avtale kunne være på 1 side med noen kolonner som man kunne fylle inn.
 • Samletekst som er brukt som mal i wikiboken er mye lengre.
 • Samtidig ble det påpekt at det kunne være fint med en mer detaljert veiledning til samarbeidsavtale som et utgangspunkt for videre konkretiseringsarbeid. Når man ikke så ofte har veiledning kan det være greit å ha et papir å forholde seg til. For noen praksislærere kunne det gå mange år mellom hver gang de hadde en praksisstudent.
 • De bør ikke være for mye tekst med små bokstaver. Kortfattet med stor skrift som gjør den lett å lese.
 • Det ble påpekt at studentgruppen varierer. Man kan ha ulike forventninger ut fra hvor mye yrkeserfaring man har. En avtalemal må kunne ta høyde for stor variasjon.
 • En deltaker likte ideen om at ha et mer ufyllende dokument som kunne si noe om praksisveiledningen. Og som kunne danne utgangspunkt for diskusjon av mål og gjensidige forventninger.
 • I dag er det en del praksislærere som vegrer seg for å ta på seg oppgaven. Hvis man fikk noen enkle hjelpemidler på plass som samarbeidsavtaler ville man kanskje lettere kunne rekruttere flere praksislærere.

Gruppe 2[rediger]

Kort stikkordsref. Fra gruppediskusjon – Yrkes forum 16.11.2011, Geir Luthen 7 praksislærere/hovedkontakter Samtalen fløt lett og ledig og lærerne hadde mange synspunkter på avtaler/kontakter knyttet til ppu-stud/praksisopplæring, gruppa forholdt seg ganske fritt til spørsmålene/problemstillinger som var utformet til gruppesamtalen, i det følgende gjengis noen utsagn som dekker det meste av det som kom fram i samtalen

 • «Vi har gått gjennom praksisplanen og samtalt om denne og prøvd å gjøre den praktisk og konkret, vi har lite skriftlighet på avtaler og sånt»
 • «Haugåsen skole har visstnok utviklet noe som ligner på en kontrakt?»
 • «Det er en utfordring å få til en forpliktende kommunikasjon om hva som gjelder og går»
 • «Taushetsplikten bør understrekes»
 • «Det kan holde med en muntlig avtale bygd på praksisplanen»
 • «Viktig med en formell kontrakt fordi den kan synliggjøre begge/alle parters forventninger/krav»
 • «En avtale bør heller ikke være for konkret, selv om studenter f.eks er interessert i «frontalundervisning» skal ikke dette inn i en kontrakt»
 • «Viktig å synliggjøre forventninger – gjensidige f.eks timeplaner, at studenter møter i tide, at studenter kjenner til ordensreglement»
 • «Skikkethet – hva er det, bør skikkethet knyttes til samarbeidsavtale?, bør holdninger omtales i en avtale»
 • «Er det egentlig mulig å få til en kontrakt som dekker hele læreryrket, vil vi ikke da stå i fare for at noe ikke blir nevnt og faller på utsiden, hva f.eks med klesdrakt?»

Geir