Undervisningsopplegg om praktisk veiledning. Første samling 2011

Fra Wikibøker – frie læremidler
En bidragsyter foreslår at denne siden flyttes  til Veiledning/Praktisk veiledning for praksislærere 8-13/Redigerer Undervisningsopplegg om praktisk veiledning. Første samling 2011.
Bruk gjerne diskusjonssiden for å dele dine synspunkter.
Logo Wikiressursen om
Praktisk veiledning for praksislærere 8-13
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Mål for første samling[rediger]

Ved Høgskolen i Østfold jobber vi med en alternativ pedagogisk plattform for studiet i "praktisk veiledning". Her beskriver vi noen av de sentrale arbeidsområdene som vi skal jobbe med (vise til emneplan). På første samling har vi arrangert en rekke ulike øvelser der intensjonen er å få studentene i gang med rundt hva som er god veiledning. Vi har også trent på samtaleferdigheter knyttet til aktiv lytting. I tillegg har det vært viktig å snakke om målene for studiet og første samling. Hvis vi samtaler aktivt om mål er det større sjanse for at praksislærere også vil gjøre det med sine studenter.

Studenten skal

Holdningsmål

 • Styrke bevissthet rundt egen identitet som veileder. jmf. Praktisk yrkesteori
 • Styrke bevissthet om andre perspektivet på veiledning (jmf. etablering av en kollektiv forståelse av veiledning).

Kunnskapsmål

 • Kunnskap om veiledningspedagogiske prinsipper knyttet til aktiv lytting
 • Kunnskap om kjennetegn ved anerkjennende undersøkelse

Ferdighetsmål

 • Trene seg på å være aktivt lyttende (både i veisøker og veilederrolle).
 • Lære seg måter å veilede på
 • Lære seg å bli undrende, oppdagende, spørrende, forskende på sin egen praksis.
 • Lære seg å bruke verktøy for egen og kollektiv analyse av egen veiledningspraksis.

Dag 1[rediger]

Før lunsj[rediger]

Kl. 0915-0930 (Roald, Rolf):

 • Introduksjon til studiet og presentasjon av lærere. Rolf og Roald presenterer seg. Roald sier noe kort om veiledning. Noe blir også sagt om praktisk yrkesteori. Hele klassen sitter i ring på stoler på første møte.

Kl. 0930-1015 - Intervju:

 • Studentene får først 20 minutter til å intervjue hverandre. De skal ta utgangspunkt i forventninger til studiet og spørsmål fra velkomstbrev. Etterpå presenterer de hverandre i plenum. Formål er å bygge tillit og bli kjent. Styrke gruppen.

Kl. 1030-1130 - Bildeøvelse:

 • Studentene får utdelt en rekke bilder som kan ha noe å gjøre med veiledning på ulike måter (Både bilder av veiledningssituasjoner og metaforiske bilder av veiledning). Studentene skal så velge ut ett eller to bilder som illustrerer noe viktig ved veiledning. Studentene jobber først individuelt og så har man en felles gjennomgang av utvalget av bilder i plenum. Alle studenter presenterer og begrunner sine plakater. Enten på veggen eller gulvet i klasserommet.
 • Formålet er å styrke bevisstheten om eget ståsted som veileder: “Mitt bilde som veileder – hvem er jeg?”, men også styrke bevissthet om gruppens oppfatninger av veiledning “Hvem er vi som veiledere?” (Kollektivt bilde). Øvelsen gir også studentene trening i visuell refleksjon som de vil jobbe mer med i forbindelse med arbeidskrav 5 om digitale bildefortellinger.

Kl. 1130-1215 Lunsj.

Etter lunsj[rediger]

1215-1330 - Øvelse knyttet til styrkebasert tilnærming:

 • Tema: Å utvikle et profesjonelt ståsted som veileder – Utdanning som et narrativt identitetsprosjekt.
 • Arbeidsform : Styrkebasert tilnærming (verdsettende undersøkelse) (Appreciative inquiry) 1. Arbeid i par med veiledning av hverandre for å ivareta kapasitetsutvikling hos den enkelte. 2. Fokus: Oppdage sine sterke sider og hva som har hatt betydning, drømme om seg selv som en god veileder, designe den gode veileder, planlegging av fremtiden. 3.Parvis intervju. Fellesmøte. Erfaringsdeling i plenum. Skrive en halv side i etterkant som referat (eller underveis). Samles inn av lærerutdannere for å danne et kollektivt bilde.
 • Formål er å styrke bevissthet om veilederidentiteter, styrke kunnskap om narrative veiledningsformer (praksisfortellinger) og styrke kunnskapen om anerkjennende undersøkelse.

1345-1500:

 • Presentasjon av temaet aktiv lytting.
 • Øvelse med fokus på temaet aktiv lytting. Vi eksperimenterte også med bruk av digitale lydopptakere (både med bruk av bærbar PC, mobiltelefon eller lydopptaker fra biblioteket).
 • Oppsummering av øvelsen i plenum.

Dag 2[rediger]

0915-0930: Morgenmøte

 • Refleksjonslogg og evaluering (Individuelt, Fellesmøte).
 • Administrativ informasjon.

0930-1130:

 • Læringsperspektivet i studiet: erfaring, refleksjon og aksjonslæring. Hvordan være lærende og utforskende i i student- og veilederrollen.
 • Introduksjon til praksisopplæringen ved praktisk-pedaogisk utdanning

Innhold: Presentere en generisk modell for plan for praksisopplæring. Dekker ulike sider knyttet til strukturering av en veiledningsprosess (Med elementer av hva og hvordan, før-, under- og etter). Progresjon i forhold til innhold i veiledningen.

 • Informasjon om planens pedagogiske idé. Tanken er at det skal være en kontinuerlig videreutvikling av planene. Samspill med wikiboken. Starten på et varig samarbeid i praksisopplæringen.
 • Arbeidsformer: Introduksjon - deretter par eller triadegrupper. Hvilke elementer vektlegger dere i praksisopplæring? Beskrive og dokumentere erfaringer som de har gjort seg selv. Gjerne som praksisfortelling.

1215-1430:

Fortsettelse av formiddagens økt om praksisopplæringen og praksislærer som veileder. Innsending av resultater fra gruppearbeid på mail. Videre bearbeiding på neste studiesamling.

1430-1500: