Veiledning/Arbeidskrav i praktisk veiledning for praksislærere 8-13 (2011-12)

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen om
Praktisk veiledning for praksislærere 8-13
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Om arbeidskravene[rediger]

I studieemnet Praktisk veiledning er det obligatorisk deltakelse på studiesamlingene, i nettverksgruppene og i veiledningsøvelsene. Deltakelsen på studiesamlinger skal være på minst 80 % for å kunne melde seg opp til eksamen.

I studiet inngår obligatoriske arbeidskrav, som studentene arbeider med individuelt og i nettverksgruppe mellom studiesamlinger. Dette mellomperiodearbeid er knyttet til studentenes fordypningsarbeid i studiet. Mellomperiodearbeid handler om egen studielesning av litteratur, gjennomføring av praktisk veiledning, kollokviearbeid i nettverksgruppe og planlegging/iverksetting av tiltak knyttet til oppgavearbeidet i studiet. Dokumentasjon av arbeidskrav skal til vanlig innleveres på Fronter minst tre dager før studiesamlingen. Utdypning av retningslinjer for arbeidskrav avklares i avslutningen ved hver studiesamling.

Innhold i arbeidskravene Datainnsamlingsform Med hvem Formål Innleveringsform
Arbeidskrav 1. Utarbeide veiledningsgrunnlag for en veiledningssamtalen med utgangspunkt i didaktiske kategorier. Se også Førveiledning Skriftlig dokumentasjon av egen veiledningspraksis Individuelt arbeid. Reflektere over hva et veiledningsgrunnlag er, og hvordan det kan bidra til bevisstgjøring og refleksjon rundt praktisk yrkesteori, samt få erfaringer med å utarbeide et konkret veiledningsgrunnlag. Individuell innlevering av skriftlig veiledningsgrunnlag.
Arbeidskrav 2. Utarbeide en veiledningsavtale (kontrakt) for et konkret veiledningsforløp (veiledningsavtale/praksiskontrakt) i praksisveiledning av lærerstudenter. Skriftlig dokumentasjon av egen veiledningspraksis Arbeid i nettverksgruppa. Refleksjon over og drøfting av vilkår for veiledning og hvordan en konkret avtale mellom veileder og veisøker kan utarbeides i forhold til mål, innhold og samspill. . Innlevering fra nettverksgruppa med eksempler på skriftlig avtale (praksiskontrakt) for et veiledningsforløp /praksiskontrakt. Resultat:Samlesidene for studentbidragene
Arbeidskrav 3. Refleksjonsdokumentasjon. Studenten kan velge mellom refleksjonslogg, dagbok eller praksisfortellinger fra veiledningsforløpet. Innsamling av datamateriale knyttet til en veiledningssamtale eller flere samtaler (i en veiledningsperiode) ved bruk av ALACT-modellen (jfr Korthagen). Indviduelt veiledningsarbeid med felles analyse av dokumentasjonen i nettverksgruppa. Anvendelse av refleksjonsverktøy. Bevisstgjøring av egen veiledning (den narrative dimensjonen) gjennom strukturert refleksjon. Innlevering fra nettverksgruppa med felles dokumentasjon av erfaringer med bruk av strukturert refleksjon i veiledning (ca 800 ord).
Arbeidskrav 4. Gjennomføring av veiledningssamtale. Lydopptak eller videoopptak Individuelle opptak av veiledningssamtale (fortinnsvis med praksisstudent). Bevisstgjøring av ulike samtaleteknikker og få erfaringer med analyse av samtale. Individuell refleksjontekst av en utvalgt samtalesekvens med eksempler fra transkripsjonen (ca 1000 ord).
Arbeidskrav 5. Metasamtalen om veiledning. Individuelle valgmuligheter: Metakommunikative elementer i veiledningssamtale, plan for progresjon i veiledningssamtale. Utgangspunkt i individuell veiledning med en veisøker (fortinnsvis med en praksisstudent). Bevisstgjøring av verktøy for samtalestrukturering. Innlevering fra nettverksgruppa, der deltakerne sammenligner ulike tilnærminger til metasamtale (ca 1000 ord).
Arbeidskrav 6. Rammefaktorenes betydning i veiledning. Innsamling av bilder, bildefortelling med utgangspunkt i en narrativ tilnærming. Arbeid i nettverksgruppa med utarbeiding av felles fortelling. Særskilt fokus på bevisstgjøring om materielle faktorers betydning for læring og veiledning. Nettverksinnlevering av digitale bildefortelling på 3-6 minutter.