Øvelse om aktiv lytting 2

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Hva handler øvelsen om?[rediger]

Her beskrives opplegget for en øvelse om aktiv lytting som er beregnet til å ta ca.45 minutter. Øvelsen forutsetter bruk av digitalt lydutstyr. Bruk av denne type utstyr gjør at man kan gjennomføre mer detaljerte refleksive analyser av selve samtalen. I tillegg er det lettere for at hele gruppen kollektivt kan analysere samtalen.

Mål[rediger]

 • Å forstå prinsipper for aktiv lytting
 • Å lære seg samtaleferdigheter knyttet til aktiv lytting.
 • Å styrke evne til å reflektere over egne samtaler.

Selv om man samtaler om en konkret tematikk i veiledningsøvelsen handler den primært om å øve seg på å være aktivt lyttende. Tanken med aktiv lytting er at veileder i størst mulig grad skal få frem mulig begrunnelser for veisøkerens handlinger. Målet er at veisøker skal bli mer bevisst og “klar over” sine egne handlinger, det vil si styrke sin egen praktiske yrkesteori.

Anbefalt antall i gruppen[rediger]

 • Det anbefalte antall er på 3 personer. Denne øvelsen blir gjennomført i gruppe med veileder, veisøker og observatør.

Forberedelser[rediger]

 • Øvelsen baserer seg på at studentene både har fått en generell innføring i veiledning og aktiv lytting (halv time til to timer). Prinsippene for aktiv lytting blir forankret i en humanistisk psykologi. Foredraget om aktiv lytting blir satt i sammenheng med de to videoene til Rogers som det er lenket til (intervju med Rogers om kjennetegn ved klientsentrert terapi og første del av samtalen med Gloria).
 • Veisøker og veileder bør ha tilgang til et forberedt veiledningsgrunnlag. Man kan enten bruke noe tid på å la studentene skrive et veiledningsgrunnlag først. Gruppen må så bestemme hvilket veiledningsgrunnlag de vil bruke i øvelsen. I tillegg må man bestemme hvem som skal være veileder og observatør.

Rollefordelingen[rediger]

 • Observatøren bør fokusere på å kartlegge hvilke prinsipper for aktiv lytting som veileder forsøker å benytte seg av. Blir det tid i øvelsen kan man bytte på rollene.
 • Lærere bør også gå rundt å høre på hva studentgruppene snakker om under øvelsen.

Bruk av digitalt lydopptaksutstyr[rediger]

I sekvens 2 av øvelsen (se punktet om tidsorganisering under punktlisten nedenfor) kan man digitalt lydopptak av samtalen på flere ulike måter:

 • Bruke egen bærbar PC (på min PC kan man ta opp ved å søke på “lydinnspilling”) (Lage en screencast for dette?).
 • Bruke lydopptaker på mobiltelefonen.
 • Bruke digitalt lydopptaker som kan lånes på biblioteket.

Punktliste til studentene under gjennomføring av øvelsen[rediger]

Studentene bør få delt ut en punktliste i papir som de kan bruke som hjelpe under gjennomføringen av øvelsen. Denne malen blir delt ut til studentene rett før gjennomføringen av øvelsen

Mål med øvelsen
I denne øvelsen skal man veilede ut fra prinsippene om aktiv lytting. Som veileder skal du derfor ikke å gi så mange råd eller komme meg dine egne vurderinger av hva du mener om problemet. Du kan eventuelt forsøke å gi råd helt mot slutten av samtalen. Husk at selv om aktiv lytting handler om å bruke ulike spørsmålsteknikker er tilnærmingen basert på at man har en grunnleggende positiv og nysgjerrig innstilling til veisøkeren. Forsøk derfor å konsentrere deg om å forstå det veisøkeren sier. Prøv å anstreng deg for å være der til stede for den andre.

Spørsmålteknikker å øve på
Forsøk å bruke noen av følgende spørsmålsteknikker:

 • Parafrasering. Forsøk å repetere (parafrasere) det som blir sagt: “At du gjengir så nøyaktig som mulig det siste som veisøker sa”. Det bidrar ofte til at veileder fortsetter å snakke.
 • Gjengivelse av nøkkelord. Forsøk å gjengi spesielle nøkkelord som du ønsker veisøker skal si noe mer om: Veisøker: "Det handler om holdninger." Veileder: Holdninger?
 • Oppsummering. Forsøk å oppsummere eller gjengi essensen av det du mener veisøker sier etter en lengre samtalesekvens. Lytteren omformulerer med egne ord det den andre har sagt og sjekker at det er riktig: ”Du mener altså at…” (omformulering), ”Har jeg tolket deg rett når du sier…”,(omformulering). ”…er det riktig oppfattet?” (omformulering).
  • Veileder kan forsøke å oppsummere hva veisøker har sagt mot slutten av samtalen.
 • Åpne spørsmål. Forsøk å be om utdypning av noe som står i veiledningsgrunnlaget: Ved åpne spørsmål søker lytteren å utdype det den andre har sagt: “Kan du utdype/forklare meg”, ”Du sa… kan du

fortelle mer om det?”, ”Du nevnte ordet…, hva legger du i det?”, ”Jeg forsto deg ikke riktig da du beskrev…, kan du gjenta det?”, ”Hvilke fordeler og hvilke ulemper…?”

 • Speile følelser. Gjenspeile følelser: Lytteren forsøker å tolke talerens bakenforliggende følelser: ”Du høres veldig opprørt ut, har det hendt noe spesielt?” ”Jeg hører på deg at du er stolt over at du har lykkes, ikke sant?”
 • Som veisøker kan det vært lurt å skriv ned stikkord underveis hvis det er noe du vil si, men så ønsker du ikke avbryte veisøker
 • Oppmuntring. Bruk støttende lyder som "mmmmm", "ja"
 • Mot slutten av samtalen kan du eventuelt forsøke å utfordre veisøker litt mer.


Hvordan skal studentene organisere øvelsen med digitalt lydopptak[rediger]

Her følger en oversikt over hvordan dere skal organisere øvelsen (Total estimert tid er på 45 minutter.):

Sekvens 1 uten digitalt lydopptak (15 min)

 • Sekvens 1 (15 min) uten digitalt lydopptak: 7-8 minutter til selve gjennomføringen av samtalen, 7-8 min til diskusjon av veiledningssamtalen.
 • Under samtalen:
  • Veisøker forteller hva han/hun er/blir anerkjent for som lærer på skolen (elever, kolleger, rektor). Eller veisøker forteller hva han/hun verdsetter ved å være lærer.
  • Veileder viser aktiv lytting underveis
  • Observatør legger merke til tegn på aktiv lytting. Det er en fordel om observatøren forsøker å registrere hvilke konkrete lytteteknikker som ble brukt.
 • Etter samtalen:
  • Hvordan ble aktiv lytting anvendt? Gi eksempler!
  • Hvordan opplevde veisøker aktiv lytting?
  • Hvordan kan aktiv lytting anvendes i veiledning? Gi eksempler

Sekvens 2 (25 min) med digitalt lydopptak.

 • Før denne øvelsen bytter dere roller, det vil si at dere ny person blir veileder og veisøker.
 • Sekvens 2 (25 min) med digitalt lydopptak:
  • 7-8 minutter til selve gjennomføringen av samtalen. Bruke digitalt utstyr til opptak av denne samtalen
  • 7-8 minutter til å lytte gjennom samtalen. Lytte til samtaleopptaket med henblikk på å avdekke hvilke samtaleteknikker som ble benyttet. Noter omfang og samtaletype underveis (7-8 minutter).
  • 10 minutter til å diskutere "funn" fra samtalen. Sammenlikn notater og diskuter hvilke teknikker og hvilke som ikke ble brukt. Hvordan fungerte samtalen ut fra teknikkene som ble brukt

Etter samtalen er hovedfokus å reflektere rundt prinsippene aktiv lytting. Dette kan alle sammen snakket om hvordan prinsippene for aktiv lytting fungerte etter at veiledningsøkten er over (Da vil man metakommunisere). Husk at dette er en øvelse. Ikke vær for kritiske mot hverandre i diskusjonen etter samtalen. Man opplever seg gjerne som sårbar i slike øvelser. Særlig veileder og veisøker. NB! Husk at det er veiledningstilnærmingen og ikke veilederen som person dere skal diskutere.

Evaluering av øvelsen[rediger]

 • Gjennomført på studiet i praktisk veiledning høsten 2011. Noen spørsmål: Jobber gruppen mer disiplinert og målrettet når de tar lydopptak. Kan eventuelt spørre dem om dette muntlig i forhold til evaluering. Ulempen er at det kan skape noe mer angst å ta opp samtalen på bånd?