IKT i utdanning/Studiet IKT for lærere/Mappeoppgave på IKT for lærere våren 2012

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikiressursen for
Studiet IKT for lærere
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiressursen
Diskusjon

Del I av mappeoppgave 2. Oppdrag revisjon av videolærebøker[rediger]

Del II av mappeoppgave 2. Oppdrag – Læringsressurs om helleristninger i Østfold[rediger]

Nøkkelfakta[rediger]

Oppstart
Oppstart for del II av mappeoppgave 2 vil være tirsdag 13.mars. Frist for innlevering blir tirsdag 20.mars. Dere har altså 1 uke til rådighet. Det er viktig at alle kommer på oppstartsdagen slik at dere kan fordele arbeidet på en effektiv måte. Denne dagen vil vi også fortsette med forskningsopptak av arbeidet med neste oppdrag.

Resultatmål for oppdraget
Resultatmålet for del II er en fullverdig læringsressurs for barn på wikibøker om helleristninger i Østfold. Den skal kunne brukes av barn for å lære noe om temaet og være mest mulig selvinstruerende. Lærere skal også kunne la elevene bruke ressursen i tilknytning til egen undervisning.

Om målgruppen
Klassen må tar utgangspunkt i at målgruppens alder er elever på mellomtrinnet. Slik kan ressursen potensielt være av verdi for både småskoletrinnet og ungdomsskoletrinnet. På denne måten fanger vi også opp studenter på dette studiet som både jobber på lavere trinn og på ungdomsskole. Det blir stilt krav om at læringsressursen dere utvikler skal være laget i et barnevennlig format både når det gjelder utforming av tekst og bruk av multimodalt innhold. Når det gjelder produksjon av passende tekstmanus kan det være lurt å studere hvordan lærebøker rettet mot mindre barn er skrevet. Husk at det trenger ikke være altfor mye tekst i ressursen. Det er viktigere at dere forsøker å utvikle et språk og en skriveform som er barnevennlig.

Hva kan være med i læringsressursen?
Det går an å lage mye forskjellig i læringsressursen. Her er noen eksempler:

 • Barnevennlig tekst.
 • Bilder av helleristninger eller andre bilder som er tilknyttet temaet på en eller annen måte.
 • Relevante videoressurser.
 • Tester eller quizer (test deg selv oppgaver). (Anbefaler bruk av Google spørreskjemaverktøy her).
 • Eksempler på elevarbeid (tegninger, digitale fortellinger, animasjonsfilmer og lignende)
 • Oppgaver/oppdrag som elevene kan jobbe med enten individuelt eller i gruppe.
 • Lage screencast om hvordan man skal bruke ressursen (For eksempel med BB Flashback express)
 • Laste opp noen tegninger eller barnevennlige bilder Wikimedia Commons som dere kan bruke for å illustrere læringsressursen. Disse kan elever eller dere kan lage noen eksempler selv.

Obligatoriske arbeidsoppgaver
Det er også to obligatoriske arbeidsoppgaver:

 • Som et obligatorisk element ønsker vi at klassen påbegynner en kort artikkel om helleristninger i Østfold i forhold til Wikipedia (400-1000 ord). Her vil språkkravet være en mer voksen skriveform. Denne vil imidlertid kunne utfordre barna i forhold til å være en mer avansert leseform.
 • Dere skal beskrive arbeidet med utvalget av fagstoff. Forklar hvordan dere har tenkt (ca.500 ord). Denne teksten legges ut på diskusjonssiden til artikkelen om helleristninger i Østfold.

Hvordan skal dere jobbe med å utvikle ressursen?[rediger]

Hvilke wikiverktøy skal dere bruke?[rediger]

Bruk av Wikispaces som et digitalt kladdeområde i arbeidsprosessen
I dette oppdraget er det interessant at dere eksperimenterer med bruk av nye digitale samarbeidsverktøy for å koordinere samarbeidet i den store klassegruppen. Jeg ønsker derfor at klassen skal bruke wikispaces som et kladdeområde i arbeidet med utvikling av ressursen om helleristninger i Østfold. Wikispaces kan fungere som et felles område der dere fortløpende kan legge ut, kommentere og revidere innhold. Det gjelder lenker til eksterne ressurser og tradisjonell tekst. Wikispaces blir brukt mye i skolesammenheng (mer enn Wikibøker). Den har et litt enklere grensesnitt og vil derfor kunne være interessant å bruke med mindre elever. På wikispaces kan man i tillegg passordbeskytte sidene og hvis man ønsker det kan man regulere hvem som skal ha redigeringstilgang til sidene. Jeg tror derfor dere vil ha nytte av å teste ut praktisk bruk av denne wikien.

Betyr dette at det blir mye ekstraarbeid når dere allikevel skal levere inn arbeidet på wikibøker?
Nei, man kan på en enkel måte kopiere koden fra sidene på wikispaces enkelt over til sidene på wikibøker etterpå. Dere trykker på “wikitext editor” som ligger under “Save-knappen” så får dere opp wikikoden som kan legges inn i wikibøker. Det er interessant at dere kombinerer bruk av wikispaces og wikibøker da dette i liten grad har vært gjort. Når det gjelder bruk av bilder bør dere lenke til spesifikke bilder på Wikimedia Commons også når dere arbeider på wikispaces. Det blir viktig at dere tar vare på det spesifikke filnavnet (eventuelt bare legge ut URL på wikispaces) til bilder som dere finner på Wikimedia Commons slik at dere enkelt kan legge inn det riktige bildet på Wikibøker etterpå.

Hvordan oppretter vi side på Wikispaces?
Her har dere to alternativer. Dere kan enten opprette deres egen wiki eller så kan dere bygge videre på en åpen wikiside som jeg har opprettet. Her er det fri tilgang til redigering så dere trenger ikke passord for å legge inn ressurser dere finner.

Hvordan skal vi jobbe med Wikipediaartikkelen?
Her er det lurt å opprette en egen bruker. Klassen må ta stilling til hvilken brukerkonto dere vil opprette i tilknytning til bidraget her. Det går eventuelt an å opprette en egen klassebruker. Alternativt kan man låne brukeren til en som allerede har en bruker på Wikipedia. Er dere usikre på hva dere skal skrive på Wikipediaartikkelen kan dere kikke på noen eksempler: De har en kort artikkel om helleristninger på Wikipedia og en delartikkel om Helleristningene i Tanum rett ved Østfold, men de har ingen artikkel om helleristninger i Østfold. Ellers er det viktig at dere er nøye med å oppgi kildehenvisninger. Temasiden «helleristninger i Østfold» vil da kunne bli en egen underartikkel som blir lenket opp mot hovedartikkelen om helleristninger på Wikipedia. Husk også at her må teksten være mer leksikalsk. Lese mer om retninglinjer for hvordan man kan bidra i Wikipedia her.

Hvor mange sider skal nettressursen inneholde?
Dere bestemmer selv om dere vil ha en eller flere sider. Det kan nok kanskje være lurt å unngå at sidene blir altfor lang, men her er det ikke noe fasitsvar.

Hvor omfattende ressurs skal klassen lage?
Som et grunnleggende prinsipp bør dere ha i bakhodet at det er bedre at dere legger inn noe av høy kvalitet enn at dere legger inn masse tekst og lenker av variabel kvalitet. Det finnes nok av sistnevnte nettsteder (Samme prinsipp gjelder for deloppgave 1). Dere kunne for eksempel la alle få legge ut så mye materiale de vil på kladdeområdet wikispaces og så kan dere ta en kollektiv revisjonsrunde etterpå der dere kunne velger ut det beste til ressursen på Wikibøker. Husk at dere har en begrenset tidsramme til rådighet. Det kan ikke være for mange eksempler, men de bør heller være velvalgte.

Det blir ikke satt noen maksimumsgrense for hvor mye dere kan legge ut, men det er ikke ønskelig at elevene får for mye informasjon å forholde seg til. Det vil kunne bidra til å skape mer forvirring og kanskje også gjøre nettstedet mer uoversiktlig. Hvis man for eksempel viser til helleristningene fra Begby så holder det kanskje med 1 video som viser dette på en god måte enn 3 videoer som viser akkurat det samme. Så kan man heller diskutere hvilken video man synes er best. Antallet videoressurser vil også være avhengig av hva som det er rimelig å forvente at man kan klare å få tak, det vil si hvor mye som ligger ute på det åpne nettet. Det samme gjelder for bildegalleriet. Derfor har jeg unngått å sette opp krav knyttet til 1 video per område, eller 5 bilder av helleristninger per område man finner. Dette er blitt gjort tidligere år.

Skal vi begrunne arbeidet vårt?
Ja, dere skal begrunne hvordan dere har tenkt når dere har utviklet ressursen og også begrunne utvalget. Også i forhold til del II av mappeoppgave 2 må klassen skrive en begrunnelsestekst for hvordan de har tenkt. Dere kan jobbe sammen med denne også på wikispaces eller i et Google dokument (sette en ramme for antall ord her). Her blir det viktig at dere begrunner utvalget av det dere har gjort. Denne teksten ut på hovedartikkelens diskusjonsside.

Hvordan bør dere samarbeide?[rediger]

Hvordan skal vi jobbe med samskriving?
Det er bedre om flere jobber med en begrenset mengde tekst. Det er for eksempel bedre om fem personer har lest gjennom kritisk et avsnitt med tekst for å sikre best mulig kvalitet enn at hver eneste student skriver tekst som ingen andre leser med et kritisk konstruktivt blikk. Tekst må som regel revideres og videreutvikles flere ganger før den blir god. Litt tekst av høy kvalitet er langt bedre enn mye tekst av middels kvalitet. Hvis dere jobber med omfattende kvalitetssikring og revisjon av hverandres tekster vil dere også få et nærere forhold til kraften i klassens kollektive intelligens. Selv om dere bør forsøke å dyrke et minimumsprinsipp i tilnærmingen til dette oppdraget bør dere ha allikevel ha som mål at dere skal utvikle en fullverdig ressurs som barn kan ha glede av.

Bør vi samle inn noe datamateriale selv?
Den totale arbeidsmengden må også sees (og vil bli vurdert) i forhold til at dere har ca. en arbeidsuke til rådighet. Det vil derfor være begrenset tid til egen datainnsamling selv om det selvfølgelig går an å forsøke å reise ut å ta noen bilder eller filme litt.

Finnes det noen eksempler på hvordan vi kan jobbe?
I skolen blir det i dag lagt vekt på lærere må tilrettelegge for at elevene kan gjøre strukturerte søk fordi dette er mer tidseffektivt. Jeg har derfor forsøkt å lage et eksempel på wikispaces som kan illustrere en struktur for hvordan dere kan jobbe med ressursen. Jeg har lagt inn flere sider med noen eksempler på ulike ressurser så dere kan få et inntrykk av noe av det man kan ta med. Det blir viktig å tenke gjennom hvilken hovedinndeling dere vil ha, men i starten av prosjektet kan det kanskje være lurt å samle inn mest mulig tekstressurser, videoressurser, eleveksempler, bildesamlinger. Husk at dere kan bruke et mangfold av ulike typer ressurser som for eksempel screencaster, tester eller quizer.

Hvem som helst kan gå inn og redigere på denne siden, men her kan man også velge mer lukkede innstillinger. Wikispaces har et litt lettere grensesnitt som ligner litt mer på word og som man derfor kan vurdere å bruke hvis man ønsker å kjøre elevprosjekt.

Hva må klasselaget gjøre ved oppstart[rediger]

Hva bør dere snakke om?[rediger]

Hva blir det viktig at klasselaget gjør tirsdag 13032012 ved oppstart? Det blir viktig å etablere laget på en god måte. Dere har bare 1 uke på oppdraget om helleristninger (del II) så det gjelder om å være effektiv. Denne kvelden må dere planlegge en samarbeidsstrategi for å løse prosjektoppgaven. Dere bør prøve å bli enige om de overordnede temaene som dere vil jobbe med og dere bør også legge opp en plan for fordeling av arbeidsoppgaver. Her er noen samtaleområder som det er mulig å ta utgangspunkt i:

 • Dere bør snakke sammen om hvordan dere skal samarbeide:
  • Bør dere opprette mindre grupper som jobber med ulike arbeidsoppgaver (For eksempel forfatterteam, videoressursteam eller bør man opprette team på et annet grunnlag)? Eller bør samme person kunne jobbe med flere ulike områder? Skal man kunne jobbe fritt rundt i wikiressursen eller skal dere styre det sånn at konkrete grupper jobber med hvert sitt enkelt område. Kanskje en kombinasjon kan være lurt? Her er det ikke noe fasitsvar.
 • Dere bør snakke sammen om hva dere skal samarbeide om:
  • Bør dere ta kontakt med museer, bibliotek eller andre institusjoner for å sikre dere relevant informasjon. Østfoldmuseene kan være et alternativ.
  • Hvordan vil dere strukturen skal være? Dette er kanskje vanskelig å bestemme første kvelden så dere man kanskje bestemme dette senere. På den ene siden kan det være ut fra faglig innhold (geografi eller noe annet) eller det kan være ut fra ulike typer multimodalt innhold (bilde, video, tekst). Dere kan eventuelt legge opp en foreløpig inndeling.
 • Dere bør snakke sammen om når (og hvor) dere skal treffe hverandre fysisk og på nettet:
  • Hvor mange treffepunkter trenger dere. Hvordan skal dere ivareta behov for fortløpende dialog. Her må dere også tenke gjennom hvilke digitale samarbeidsverktøy som kan være lure å bruke (Google dokumenter, wikispaces, facebook osv). Hvor mange skal samarbeide hvor ofte? Bør dere skrive ned hva dere blir enige om?
  • Dere bør diskutere når dere skal evaluere samarbeidet. For eksempel fysisk torsdag 150312 eller kan man gjøre dette over nettet.

Klassiske trusler mot godt gruppesamarbeid[rediger]

Det vil være utfordrende å få med seg alle i gruppesamarbeidet. Noen kan snakke for mye eller bestemme for mye, mens andre igjen gjør ingenting. En klassisk utfordring i gruppesamarbeidet er knyttet til gratispassasjerproblematikken. Gruppen må ta kollektivt ansvar for å skape en god balanse her. Kanskje bør gruppen lage en gruppeavtale eller grupperegler for å forplikte alle. Da kan dere formulere hvordan dere vil dele dere inn i mindre arbeidsgrupper og hvordan man skal velge tema man vil jobbe med. Alle må heller ikke gjøre det samme så det kan hende noen bør få ansvar for å koordinere arbeidet istedet for å samle inn materiale.

Bruk av digitale samarbeidsverktøy som støtte for prosjektstyring[rediger]

I forhold til diskusjoner rundt styring av prosjektet anbefaler jeg bruk av Google dokumenter som synkront samarbeidsverktøy. Wikispaces bruker dere til å legge ut diverse faglig informasjon (lenker, tekst og annet materiale) Først bør dere sammen forsøke å bli enige om en slik plan for hvordan dere vil løse oppdraget. Ut fra dette kan dere spesifisere deloppdrag til de ulike studentene i klassen. Her kan det være lurt å opprette et Google dokument som er felles for alle. Da kan dere jobbe synkront med arbeidsfordeling under møtet (Rolf oppretter et slikt møte på forhånd).

Alternativet er å benytte en side på wikispaces. Da må dere bare passe på at ikke alle går inn samtidig og redigerer i dokumentet fordi da vil man få en redigeringskonflikt. I Google dokumenter kan man nemlig jobbe samtidig, men det kan man ikke når man jobber med wikien. Dere kan selv velge om wikispaces eller Google dokumenter skal være åpent eller lukket.

Forberedelser før tirsdag 13032012[rediger]

Kan jeg forberede meg til oppstarten tirsdag 13032012?
Ja, du kan lese det som står her. Det går også an å kikke på ressursen som jeg har laget på wikispaces. Etter å ha gjort noen raske søk selv på temaet helleristninger i Østfold har jeg lagt ut noen fagressurser som jeg fant. Dere trenger ikke bruke disse, men de er heller ment å virke illustrerende for hva man kan gripe fatt når man utvikler ressursen. Dere kan gjerne gå i gang med å lete litt etter ressurser også før 13032012. På denne måten vil flere allerede på oppstartsdagen for del II kunne ha ideer om hvordan man kan jobbe individuelt med temaet. (Dere kan også se på ressurssiden vi har laget for hvordan man kan bruke de ulike digitale verktøyene som dere skal bruke.)


Del III av mappeoppgave 2. Oppdrag – Læringsressurs om pedagogisk bruk av wikier[rediger]

Mål og målgruppe
Målet er å videreutvikle en fagressurs om pedagogisk bruk av wiki. På Wikibøker er en slik side opprettet, men teksten er lite utviklet. Oppdraget handler om å lage en fullverdig ressurs som kan være til hjelp for lærere som ønsker å prøve å bruke wiki i undervisningen.

Hva bør vi ha med i en slik ressurs?
Dere står fritt til å bestemme hva dere ønsker å ha med av innhold i ressursen, men utgangspunktet er at ressursen skal være en inspirasjon og hjelp for lærere som ønsker å bruke wiki i sin egen undervisning. Nedenfor blir det vist til noen eksempler på hva man kan legge inn:

 • Eksempler på hvordan man kan bruke wikier i tilknytning til undervisningsopplegg. Trekke gjerne inn flere eksempler på bruk i ulike skolefag og med bruk av ulike wikiløsninger (Wikispaces, Wikibøker og Wikipedia). Det er flott om dere finner noen norske eksempler.
 • Screencast som forklarer bruk av wikibøker, wikispaces osv. Dere kan eventuelt se om dere finner tekstbaserte brukermanualer for hvordan man skal bruke en wiki. Slike manualer vil kunne være aktuelle å bruke både for elever og lærere. Slike opplæringsressurser vil være fine å ha for lærere som ikke har brukt wiki før.
 • Dere kan vise noe til hva faglitteraturen sier om pedagogisk bruk av wiki. I denne sammenheng bør dere lenke til aktuelle artikler. Dette bør da lage en kildeliste nederst på siden.
 • Dere kan ta med videoressurser som illustrerer bruk av wikier eller der det blir fortalt om pedagogisk bruk av wikier.
 • Det er obligatorisk at dere lager en tekst som begrunner hvordan dere har jobbet med wikien (omtrent 500 ord). Det kan for eksempel være forklaring av hvorfor man har tatt med de utvalgte ressursene. Denne tekstens legges ut på artikkelens diskusjonsside.

Hvor mye tid har dere til rådighet i dette oppdraget?
Dere har litt over en uke til rådighet med denne oppgaven. Oppstart er tirsdag 20.mars og ferdigstilling er torsdag 29.mars.

Hvordan skal dere jobbe med utvikling av denne wikisiden?
Her ønsker jeg at alle jobber inn mot den samme artikkelteksten (nettsiden) slik at sjansen øker for at dere kan utfordre hverandre og hjelpe hverandre med å utvikle og revidere en kollektiv tekst sammen. I denne deloppgaven skal dere derfor ikke lage flere undersider, men bare lage en wikiside.

Hvilke digitale samarbeidsverktøy kan dere bruke?
Sluttproduktet skal legges ut på Wikibøker, men dere får dere selv velge hvilke digitale samarbeidsverktøy dere ønsker å bruke i samarbeidsprosessen. Det kan være Google dokumenter, Wikispaces, begge deler eller bare Wikibøker. Google dokumenter har ikke en så god revisjonshistorikk som wikibøker og wikispaces, men gir muligheter for synkron samskriving. Dere må også finne ut om dere vil samarbeide i åpne eller lukkede omgivelser.

Hvor mye skal vi skrive og hvordan skal vi samskrive?
Det er ikke noen mengdebegrensninger og det er heller ikke viktig at denne ressursen er stor eller lang. Det er viktigere at det dere skriver er godt og presist og at ressursen fungerer godt som en nettartikkel. Det er derfor ikke noe poeng at dere fordeler arbeidet slik at alle skriver litt hver. Det er bedre om noen skriver og andre reviderer eller videreutvikler den samme teksten i flere etapper slik at dere får best mulig kvalitet på det arbeidet dere gjør.

Har vi fått oppgitt noen nettsider som utgangspunkt for leting eller må vi finne alt selv?
Dere kan gjerne kikke litt på ressursen slik den er i dag. Noe av nettsidene kan man muligens gripe fatt i og videreutvikle (for eksempel på del og bruk). Det er allikevel ikke sikkert at strukturen slik den er i dag er så veldig god. Dere må selv dele artikkelen inn i det dere mener er relevante deloverskrifter.

Pedagogisk begrunnelse for mappeoppgave 2 (del I,II og III)[rediger]

Hvilken kompetanse utvikler studentene utvikle gjennom dette oppdraget
Målet er at studentene skal lære seg å jobbe på kollektivt intelligente måter i store grupper med bruk av ny digital teknologi. Utviklingen av internett gir i dag gode muligheter for at mange personer kan samarbeide på en enklere måte. Vi prøver å utfordre hele klassen til å jobbe på en liknende måte ved å gjennomføre et arbeidsoppdrag sammen. Når dere blir godt over 20 personer som skal jobbe med dette blir det enda viktigere at dere legger opp en strategi for hvordan dere kan samarbeide på en effektiv måte. Oppdragene stiller også krav til at studentene benytter seg av alle deler av deres digitale kompetanse. Les mer om dette i artikkelen om "Kollektiv intelligens i skolen"