Veiledningsforum ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Bakgrunn for etablering av et veiledningsforum ved Høgskolen i Østfold[rediger]

Forum for veiledning har sine møter på Remmen i Halden 2 ganger i semesteret

Bakgrunnen for å etablere et veiledningsforum er en markant økning blant de ansatte ved lærerutdanningen som nå driver med veilederutdanning. Det er opprettet veilederutdanning for praksislærere i år (både GLU og PPU). Flere lærere som jobber i de ulike utdanningene ønsker i større grad å dele faglige erfaringer med andre som jobber innenfor det samme fagfeltet. Opplæring av praksislærere (barnehagen, skolen) og tilbudet om “Ny som lærer” har flere likhetstrekk. Karriereveiledning har et noe annet fokus ved at det legges mer vekt på elevenes utvikling sammenlignet med lærerens utvikling. Gruppen ble enige om at forumet burde primært orientere seg mot veiledningsstudier som retter seg inn mot utdanning av mentorer for nyutdannede lærere og praksislærere (praksisveiledere).

Mål for Forum for veiledning[rediger]

 • Forumet skal fungere som inspirasjon for lærerutdannere som jobber med veiledning,
 • Forumet skal være en ressursleverandør i forhold til FoU-arbeid innenfor veiledningsfeltet. Her kan man synliggjøre forskningsaktivitet og dele empirisk materiale
 • Forumet skal styrke den pedagogiske diskursen om veiledning ved lærerutdanningen ved å være et møtested for engasjerte lærerutdannere som “brenner etter å veilede”. Forumet kan på denne måten fungere som en faglig-sosial møteplass.
 • Forumet skal bidra til å synliggjøre ulike former for veiledningsdidaktiske teorier, det vil si hvordan lærerutdannere legger opp og driver undervisning innenfor veiledningsstudier. På denne måten vil man kunne bli seg mer bevisst hvilken pedagogisk profil man vektlegger i studiene.
 • Forumet skal bidra til å synliggjøre veiledningskompetanse som ansatte ved lærerutdanningen har. Forumet vil derfor kunne fungere som en “ressurspool” som vil kunne gjøre det lettere å engasjere hverandre inn i ulike sammenhenger.
 • Forumet vil også forholde seg til det arbeidet som blir gjort knyttet til veiledningspedagogikk innenfor Oslofjordalliansen (OFA).

Veiledningsaktiviteter ved lærerutdanningen[rediger]

De fleste lærerutdannere driver med en eller annen form for veiledning. Det er for eksempel vanlig å ha ansvaret for oppgavefaglig veiledning i tilknytning til arbeid med bacheloroppgave. Kurs i veiledning og rådgivning (karriereveiledning) blir også tilbudt gjennom SKUT.

Veiledningsstudier[rediger]

Vise til oversikt over studieplaner, emneplaner og semesterplaner. Det vil være noen forskjeller i hvordan læringsaktivitetene er lagt opp.


Eksempler på studieplaner og pensum fra andre høgskoler og universitet[rediger]

Et raskt blikk på pensuminnhold for samme type kurs ved de ulike institusjonene antyder stor variasjon. Feltet virker ikke så enhetlig i forhold til pensuminnhold. Her er noen eksempler:

Viktige faglige spørsmål for forumet[rediger]

Nedenfor blir det vist til noen eksempler på ulike faglige tema som ble tatt opp på første møte.

Hva er veiledning?[rediger]

Et viktig oppgave for forumet blir å sette i gang en faglig grunnlagsdiskusjon om hvordan man skal definere veiledning.:

 • Hvordan skiller veiledning fra seg undervisning eller rådgivning?
 • Hvor mye fokus kan man ha på vurdering når man driver med veiledning?
 • Hvor mye tid skal veileder sette av til aktiv lytting i en veiledningsdialog?

Hva er en god veiledningsdidaktikk?[rediger]

 • Hvordan utforme en god veiledningsdidaktikk? Bør halvparten av tiden brukes på øvelser? Evt. hvorfor?
 • Hvor mye tid skal man bruke på analyse av egne handlinger og samtaler sammenlignet med faktisk veiledning
 • Hvor mye skal man vektlegge individuell refleksjon i forhold til kollektiv refleksjon.
 • Kan man bruke rollespill eller gir ikke de tilstrekkelig autensitet sammenlignet med øvelser der man bruker reelt veiledningsmateriale?

Samarbeid med yrkesfeltet[rediger]

 • Lærerutdanningen samarbeider med praksiskolene via en rekke ulike forum (PPU arrangerer for eksempel yrkesforum).
 • Samarbeid med yrkesfeltet som jobber som veiledere i skolen og kommunen (skoleeier). I hvilken grad skal man følge opp veilederordningen ute i skolen? Thorbjørn Karlsen samarbeider nå Malakoff videregående skole i Moss om etablering av en systematisk veiledningsordning. Skolen vil med dette også ha fokus på pedagogisk veiledning i tillegg til faglig veiledning. (mer om dette etter hvert)

Møteplan[rediger]

(Vi ble enige om å ha forumtreff 2-3 ganger i semesteret)

Forumtreff september 2011[rediger]

 • Første møte var fredag 2.september kl.10 - 12. Tilstede var Thorbjørn, Rolf, Olav, Roald, Geir og Magne.

Forumtreff november 2011[rediger]

 • Neste møte blir 16.11.11. kl.10-12 med gratis lunsj. Vi holder på til kl.1130 og så kan vi eventuelt fortsette diskusjonen i løpet av lunsjen. Vi kommer nærmere tilbake med informasjon om rom. Følgende presentasjoner vil bli gitt med mulighet for å diskutere faglige tema i etterkant:

(si noe om studentevalueringen vi gjennomførte på PPU).

  • Kl.1030-1100: Rolf forteller om wikiboken i veiledning som skal fungere som en støtte for diskusjoner rundt veiledningspedagogikk som faglig tema. (15 minutter presentasjon + 15 minutter diskusjon). Søke om utdanningspris for studiekvalitet i høyere utdanning?
  • Kl.1100-1130: Thorbjørn sier noe om veiledningsopplegget på Malakoff videregående. (15 minutter presentasjon + 15 minutter diskusjon)

Referat fra novembermøte[rediger]

 • Hva er det ideelle antallet arbeidskrav: Skal man ha få krav med fokus på dybde eller flere krav med mer fokus på bredde?
 • Hva skjer videre med kurset til Roald og Olav. Studentene kan være en slags ressursgruppe i forhold til å utvikle samarbeidet med lærerutdanningen videre.
 • Viktig å få med de som har veiledningskurs på GLU.
 • Forholdet mellom det å være praksislærer og praksisveileder bør avklares og tydeliggjøres. Det ble diskutert om man bør operere med to forløp i praksisopplæringen? (et veileder- og opplæringsforløp)
  • Refleksjon med systematisk veiledning. Individualiserte veiledningssamtaler eller gruppeveiledningssamtaler der det er avsatt formell avsatt tid (praksisveilederfunksjon).
  • En rekke andre kontaktpunkter der man setter karakterfunksjonen og faglig innspill (praksislærerfunksjon).
 • Hva slags kompetanse trenger praksisveiledere?
 • Forslag til nytt møtetidspunkt.

Forumtreff februar 2012[rediger]

 • Neste møte blir 16.11.11. kl.10-12 inkludert lunsjtallerken. Vi holder på til kl.1130 og så kan vi eventuelt fortsette diskusjonen i løpet av lunsjen.
 • Til neste samling diskuterer vi videre praksisveiledning. Vi ønsker at alle deltakerne forbereder et kort innlegg (5 min) om hva dere mener kjennetegner god praksisveiledning. I forlengelsen av dette ber vi også om at dere sier noe om hvordan man skal drive god veilederopplæring. Vi kjører runden på dette (denne gangen blir det knallhard tidsstyring i første runde). Deretter braker det løs med heftig pedagogisk debatt.

Forumtreff juni 2012[rediger]

 • Neste møte blir torsdag 7.juni kl.1000-1200 inkludert herlig lunsjtallerken. Her er noen foreløpige punkter til diskusjon:
 • Orientering om gjennomføring av ulike veiledningskurs ved HiØ. Thorbjørn og Roald
 • Orientering om utviklings- og forskningsarbeid
  • Orientering om forskningsprosjekt "Ny som lærer". Thorbjørn?
  • Utgivelse av håndbok for praksisveiledere på PPU. Ved Roald
  • Utgivelse av fagbok (wikibok) om praksisveiledning ved Rolf
 • Orientering om nettverksarbeid
  • Roald og Olav orienterer om videre samarbeid med praksisveiledere på PPU.
  • Om videre nettverksarbeid i ny som lærer. Ved Thorbjørn?
  • Samarbeid med veiledernettverket i Agder. ILS i Oslo og lærerutdanning i Stockholm. Ved Rolf og Roald.
 • Orientering om den didaktiske tenkningen bak kurs i veiledningspedagogikk ved Høgskolen i Østfold ved Thorbjørn. Referat: Ved høgskolen praktiserer de et pedagogisk system med to lærere. Hver dag er inndelt i to læringsøkter. Først starter man med en teoribit som er relatert til en øvelse. Dette gir en tett kobling mellom teori og praksis. En økt består gjerne av at man trener veiledning i 30 minutter, deretter gir observatør tilbakemelding i 5 minutter og så blir det satt av 10 minutter til teorirefleksjon. Etter øvelsen har man en seanse der man deler erfaringer i plenum. (En sløyfe fra kl.0900-1200. To halvdeler). I forkant av samlingen blir det lagt ut forslag til anbefalt litteratur.

Første tema er for eksempel aktiv lytting. Det blir sett på som viktig at de utvikler en god ferdighetskompetanse. I emne 1 er det mer individuell veiledning, mens i emne 2 er det mer gruppeveiledning. Vanligvis har de samlinger som går over 2 dager (Totalt 3 samlinger á 2 dager. På et kurs som tilsvarer 15 studiepeng med 30 studenter får de tildelt 500 timer. 36 timer blir avsatt til hver lærer for en samling som går over 2 dager.

Medlemmer[rediger]

Foreløpig liste består av:

Ressurssider[rediger]

Aktuell litteratur[rediger]