Pedagogikk/Endringsprosesser i lærerutdanningen/Dokumentasjon av aktiviteter i prosjektet Kollektiv utvikling av wikibok om veiledning

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Om prosjektet[rediger]

I dette prosjektet utvikler vi diverse wikilærebøker for lærerutdanningen og lærere i skolen. Arbeidet med disse digitale læremidlene er ment å stimulere til større kunnskapsdeling og et mer transparent læringsmiljø i lærerutdanningen både internt og eksternt. Samtidig ønsker vi gjennom prosjektet å utvikle digitale lærebøker av høy kvalitet innenfor flere ulike områder knyttet til veiledningspedagogikk og fagdidaktikk.

Forfatterbidragene vil komme fra flere ulike aktører i feltet, både lærerutdannere, lærerstudenter, yrkesaktive lærere og andre relevante samarbeidspartnere. Prosjektet er ment å styrke det faglige samarbeidet innad på lærerutdanningen, mellom ulike lærerutdanningsinstitusjoner og mellom lærerutdanningen og arbeidslivet. Dette tror vi vil øke muligheten for at nødvendig oppdateringsarbeid blir videreført etter at prosjektperioden er over.

Gjennom prosjektet vil vi forsøke å utvikle funksjonelle produksjonsmodeller for kollektiv utvikling av digitale læringsressurser. Vi vil derfor utprøve hvordan bruk av wikier i studierelaterte aktiviteter i lærerutdanningen kan styrke den digitale delingskulturen. Produksjonen vil foregå i helt åpne wikifellesskap der i prinsippet hvem som helst kan være med å bidra og også gjenbruke det materialet som blir utviklet.

Vi vil etablere to parallelle, men sidestilte spor i prosjektet:

 • Et produsentspor: Innholdsproduksjon som inkluderer både tradisjonell tekst og multimodale læringsressurser relatert til veiledning som tema.
 • Et diskusjonsspor. Etablering av arenaer for diskusjon av veiledning som tema.

Wikien som programvare er bygd opp slik at den har både en innholdsside og en diskusjonsside. Den gjør det derfor mulig å legge til innhold og samtidig diskutere det på en enkel måte. I prosjektet blir et digitalt læremiddel ikke bare sett på som et konkret innholdsprodukt, men også på noe som må inngå i en konkret praktisk bruk i et fagfellesskap eller praksisfellesskap. Dette prosjektet vil kunne gi viktig kunnskap om utvikling og bruk av wikibaserte læremidler som har stor overføringsverdi til andre studier i høyere utdanning der man ønsker å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser. Vi ønsker å utfordre tradisjonelle rolle der læreren og lærerutdannere primært er en lærebokkonsument.

Gjennomførte aktiviteter[rediger]

I dette prosjektet som er støttet av Norgesuniversitetet forsøker vi å utvikle en kollektiv utvikling av en wikibok om veiledning. Dette gjøres på flere ulike måter. Vi forsøker å få lærerutdannere, lærere og studenter å bidra i utviklingen av felles wikitekst som skal dekke pedagogisk veiledning som fagfelt i skolen. Hovedaktivitetene foregår per i dag via disse tre oversiktssidene.

Nedenfor finner du en oversikt over gjennomførte og pågående prosjektaktiviteter.

Vår 2011[rediger]

Planlegging

 • En rekke mindre planleggingsmøter både av prosjekt og av studiet (med Roald, Rolf og Olav og mange med Roald og Rolf).

Undervisningsaktiviteter

 • Undervisning med bruk av wikibok i veiledning på deltidsstudiet på PPU ved Høgskolen i Østfold. Blant annet med undervisning i temaet “læreren som veileder” (Ansvarlige: Roald og Rolf).

Evalueringsarbeid

 • Gjennomføring av nettbasert spørreundersøkelse blant studenter som har vært i praksis både på heltidsstudiet og på deltidsstudiet (Ansvarlige: Roald og Rolf) Resultatene ble brukt som utgangspunkt for planlegging av videre samarbeid mellom høgskolen og skoler i praksisfeltet (Sentrale personer: Olav, Roald og Rolf)

Kontakt med samarbeidspartnere

 • 31052011: Møte med hovedkontaktene på yrkesforum. Olav og Roald presenterte resultater fra nettbasert spørreundersøkelse og inviterte til deltakelse i prosjekt.
 • Juni: Utsendelse av invitasjon til praksiskoler knyttet til deltakelse i studiet praktisk veiledning. Ansvarlig: Roald.

Utvikling av wikiressursen

 • Mai-juni 2011: Utvikling av opplæringsressurser (Screencast) for prosjektet. Ansvarlig: Rolf, Anders og Magnus
 • Juni 2011: Utvikling av basisstruktur og design for veiledningsbok. Anders Moe
 • Juni 2011: Utvikling av pedagogisk innhold tilpasset wikibok knyttet til emne i praktisk veiledning innenfor studiet Pedagogisk veiledning som retter seg mot praksislærere: Ansvarlige: Roald, Rolf og Olav.

Formidling av prosjektet

 • Mai 2011: Formidling av wikibokprosjekt med stand (poster) på nasjonal konferanse for nyutdannede lærere. Ansvarlig: Rolf
 • Mai 2011: Presentert på forum for veiledning innenfor Oslofjordalliansen
 • Juni 2011: Presentasjon av resultater fra nettbasert spørreundersøkelse og wikibokprosjektet for andre ansatte på PPU på internseminar. Ansvarlig: Roald.
 • Juni 2011: Presentasjon av resultater fra nettbasert spørreundersøkelse og wikibokprosjektet på OFA-seminar på Refsnes gods. Ansvarlig: Roald.
 • Juni 2011: Presentasjon av wikibokprosjektet på lokal samling for prosjektet "Ny som lærer" som blir koordinert av Thorbjørn Karlsen. Ansvarlig: Rolf.

Høst 2011[rediger]

Planlegging

 • En rekke mindre planleggingsmøter både av prosjekt og av studiet (med Roald, Rolf og Olav og mange med Roald og Rolf).

Undervisningsaktiviteter

 • Godkjenning av ny emneplan i studiet Pedagogisk veiledning. Ansvarlig Olav Kolstad. Jobbe med konkretisering av semesterplan med beskrivelse av arbeidskravene (Ansvarlige: Roald, Rolf og Olav).
 • Gjennomføring av studium i praktisk veiledning 8-13. Bruk av en åpen ressursside i studiet. Undervisning med bruk av wikibok i veiledning på dette studiet (Roald og Rolf).
 • Bruk av wikibok om veiledning overfor deltidsstudenter på Praktisk pedagogisk studium. (Roald)

Utvikling av wikiressursen

 • Henvendelse til NRK om bruk av "videositater" fra realityserier. Fikk ikke tillatelse til dette på grunn av opphavsrett. Saken er foreløpig utsatt. Vurderer henvendelse til svensk TV. (Rolf)

Erfaringsdeling

 • Opprettelse av Forum for veiledning ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Forumet er ment å være et faglig fellesskap som vil kunne bidra i diskusjoner av veiledningspedagogisk innhold på wikiboksidene (02.09.2011) (8-10 deltakere)
 • Nytt møte i veiledningsforum der også wikibokproblematikk ble diskutert (16.11.2011).

Formidling

 • Introduksjon av wikiboka (fokus på samarbeidsavtale) for 40 praksislærere på yrkesforum på PPU (arrangeres 2 ganger i året) (16.11.2011).
 • Innlegg om PPU Østfold og wikiprosjektet på konferanse i Tromsø. Torsdag 24.november og fredag 25.november. Ved studieleder Olav Kolstad.
 • Orientering om prosjektet 13.desember på Åsgårdsstrand Hotell, OFA-nettverket for veiledning og rådgivning. Ved Rolf

Vår 2012[rediger]

Planleggingsarbeid

 • Flere planleggingsmøter både av prosjekt og av studiet (med Roald, Rolf og Olav).

Undervisningsarbeid

 • Videre gjennomføring av undervisning på studium i praktisk veiledning og deltidsstudenter på PPU.

Erfaringsdeling

 • Nytt møte i veiledningsforum på Høgskolen i Østfold. Remmen, Halden (februar).
 • Gjenbruk av wikibokressurs på veiledningkurs ved Høgskolen i Oslo (blant annet undevisningsopplegg med videocase).

Utvikling av wikiressurs

 • Justeringer av wikibok om digitale fortellinger. Skal fungere som eksempel på hvordan man kan lage en bok om veiledning. Blir trykt opp i papir (Rolf).
 • Markedsføring av wikibaserte lærebøker. Flere versjoner. Både pedagogisk veilednig, praksisveiledning osv.
 • Møter med lærere i Fredrikstad om utvikling av videoressurser knyttet til musikkfaget. Disse ressursene vil kunne inngå i et helhetlig veiledning av nyutdannede lærere som skal undervise i musikk. (Rolf er ansvarlig)

Dokumentasjonsarbeid

 • Skrive en rapport basert på undersøkelse i vår 2011 om pedagogisk veiledning blant praksislærere. (Rolf og Roald)

Formidling

 • Videre presentasjon av prosjektet for OFA-nettverket. Rekruttering av flere forfattere (Ansvarlig Rolf)
 • Presentasjon av wikibok på konferanse i Stockholm (Fremtidens lärande). 16.mai.

Nye samarbeidsarenaer

 • Etablering av faste samarbeidspersoner om pedagogisk veiledning (studentene på praktisk veiledning) Også faste samarbeidsskoler (Olav, Rolf og Roald).
 • Plan for å bruke studentgruppen (10 personer) som videre ressurspersoner i samarbeid med praksisfeltet. Får blant annet en rolle på Yrkesforum som bidragsytere. Og vil kunne komme inn i forkant og etterkant av praksisperioder.

Nettverksarbeid

 • Etablering av kontakt med veiledernettverket i Agder

Høst 2012[rediger]

 • September: Videreføring av samarbeid med utvalgte praksislærere i skolene (Ansvar: Olav og Roald). Det gjelder de som har gjennomført studiet i Praktisk veiledning for praksislærere 8-13. 6 Ferdigutdannede praksisveiledere møter deltidsstudenter på PPU som de skal følge opp i forkant, underveis og i etterkant av praksisperiodene.
 • Møte 22 oktober. I Veiledningsforum. Magne, Roald, Geir, Thorbjørn
 • Første versjon av boken "Praksisveilederen i skolen" ble publisert i september.
 • 17.september: Roald holdt foredrag om wikibokprosjektet på erfaringskonferanse som Norgesuniversitetet i Tromsø arrangerte.
 • Arbeid med versjon 2 og videreutvikling av boken "Praksisveilederen i skolen". Forsøke å få lagt til relevante videoressurser? Videre nettverksarbeid og rekruttering av nye artikkelforfattere (Ansvar: Roald).
 • Publisering av fagboken "Veiledningens didaktikk".
 • Videreutvikling av wikibok i musikk.
 • Presentasjon på datamessen av wikibok i musikk. 13 november. Ansvarlig: Øystein Warem.
 • Praksisverksted. Tirsdag i uke 49. De har også vært ute og veiledet studentene en gang i løpet av praksisperioden. Seks praksisveiledere fulgte opp lærerstudentene på høgskolen (etterveiledning for gruppe).

Vår 2013[rediger]

Utviklingsarbeid i Norge

 • Konferansepublikasjon: Tobiassen, Roald (2012). Praksislæreren som veileder. En studie i maktforhold i veiledning av lærerstudenter (Antologi «FoU i praksis»).
 • Foredrag om prosjektrelevant aktivitet. Konferansen FoU i praksis. 22-23 april. (Roald Tobiassen).
 • Foredrag om prosjektrelevant aktvitet. Konferanse i veiledningspedagogikk 13.-14.mai (Roald Tobiassen).
 • Deltakelse på nettverksmøte i Agder i mars (Roald Tobiassen). Diskusjon rundt videreutvikling av wikiboken.
 • Roald T. jobber videre med utvikling av en bok om praksisveiledning/veiledningspedagogikk. Målgruppe: PPU-studentene. Basert på revisjon og gjenbruk av boken om «Praksisveilederen i skolen». Nye artikkelforfattere blir invitert til å bidra. Mulig pensumbok fra høsten 2013. Denne kan også fungere som e-bok. Viktig å markedsføre den i dette formatet også.
 • Publisere en wikibok om "veiledningens didaktikk".
 • Arbeid med struktur og valg av tema for revidert versjon av bok om veiledningspedagogikk. Roald lager forslag som andre i lærerutdanningen får være med å diskutere/supplere. Bruke møte i forum for veiledningspedagogikk til dette og PPU-møte.
 • Lokale utviklingsmøter om wikiboken i musikk for lærere i Fredrikstad. Arrangert via Pedagogisk senter i Fredrikstad (Et møte ble arrangert 5.mars).
 • Wikibøker blir publisert som e-bøker.

Utviklingsarbeid utenfor Norge

 • En god del arbeid er gjort med den engelske versjonen av veiledningsboken. Torgunn Townsend har oversatt flere artikler fra norsk til engelsk.
 • Derya Kici har presentert arbeid med en tyrkisk wikibok om mentoring (27-28.mai). Her er programmet.
 • Peter Emsheimer skriver på 3 svenske wikibokartikler
 • Møter i Toronto om samarbeid med Yangbin ved Nanjing university om oversettelse av engelsk wikbok til kinesisk wikibok.
 • Møte i Laval, Quebec om mulig samarbeid rettet inn mot en franskspråklig versjon (10.mai). Foreløpig utsatt.

Høst 2013[rediger]

 • Spor 1 - Videreutvikling av wikiboken om «Praksisveilederen i skolen». Denne wikiboken blir videreutviklet på flere ulike måter:
  • For det første er det blitt etablert et fellesskap med en del praksisveiledere ved Praktisk-Pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold. Disse personene vil bli oppfordret til å komme med innspill til mulige forbedringsområder i wikiboken gjennom regelmessige feedbackseminarer (Blir arrangert mars og juni 2013 av Roald Tobiassen). Målet er å utgi en ny og oppdatert versjon av «Praksisveilederen i skolen» ved avslutningen av prosjektet i 2014. Praksisveilederen i skolen er den sentrale målgruppen her (Ferdigstilling 1.mars 2014).
  • Utvikling av pensumbok i veiledningspedagogikk for studenter. Roald Tobiassen jobber videre med å tilpasse wikiboken om «Praksisveilederen i skolen» til å inngå som en pensumbok i veiledningspedagogikk for studenter ved PPU. Eksterne forfattere vil bli invitert til å bidra med nye kapitler som f.eks. «læreren som veileder» og «elevsamtalen» (Blant annet med bidragsytere fra veiledernettverket i Agder). (Ferdigstilling 31.sep 2013?). Andre lærerutdannere ved Høgskolen i Østfold bli oppfordret til å komme med innspill.
  • Videreutvikling av veiledningsboken med innretning mot helse- og sosialfag.
 • Spor 2 - Diskusjon og videreutvikling av wikiboken "Praksisveilederen i skolen"
  • 4.september 2013. Møte med praksisveiledere på ungdomsskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Presentasjon av wikiboka om "Praksisveilederen i skolen". Videre innspill rundt videreutvikling av boka vil bli diskutert på senere møter.
 • Spor 3 - Styrking av multimodale ressurser i boken: Wikiboken skulle i utgangspunktet ikke bare bestå av tradisjonell tekst. Det er lagt ut noen lenker til videoressurser, men vi ønsker å gjøre noe mer arbeid med dette. Vi har fått avslag fra NRK i forhold til gjenbruk av videoressurser som de har i tilknytning til realityserier for lærere. Vi ønsker derfor å gjøre en henvendelse til svensk TV i forhold til om vi kan bruke utdrag fra noen svenske realityserier om lærere (Klass 9A). Vi har begynt arbeidet med å legge ut videocase Det kan være interessant å bruke som case i opplæringssammenheng. (Ferdigstilling 1.mars 2014).
 • Mer fokus på layout og desing av wikibøkene.
 • Spor 4 - Utvikling av utenlandske versjoner av boken: Boken er utviklet lokalt, men vi ønsker å sikre en regional og internasjonal videreutvikling av den. Dette er viktig for å teste om ideen rundt kollektivt forfatterskap kan fungere ved at teksten blir tilpasset ulike kontekster. Derfor vil deler av boken bli brukt til å utvikle en bok engelsk bok om veiledningspedagogikk (Torgunn Townsend vil ha ansvaret). I tillegg vil vi utvikle en svensk versjon av wikiboken om praksisveiledning (Peter Emsheimer vil ha ansvaret). (Ferdigstilling 1.mars 2014).
 • Spor 5 – Informasjonsspredning: Arbeidet med å spre informasjon om prosjektet.
  • Opprettelse av Veiledernettverket Østfold, konferanse med oppstart senhøsten 2013. Produksjon av en wikiårbok blir koblet inn her. (med valg av redaktører av årboken osv).
  • Presentasjon av internasjonal wikibok om veiledning på ATEE-konferansen i Halden.
  • Roald Tobiassen vil delta på konferanse i veiledningspedagogikk i løpet våren og Rolf K. Baltzersen vil forsøke å spre informasjon via digitale informasjonskanaler (Researchgate, Google plus, Facebook, blogg). Målet er å rekruttere folk som vil bidra i videreutvikling av boken. Forsøk på å opprette Facebookgruppe i forhold til boken “praksisveilederen i skolen” har ikke vært så vellykket hittil. (Ferdigstilling 1.mars 2014).
  • Opprettelse av skandinavisk gruppeblogg om veiledning.

Denne siste fasen er viktig for å oppfylle prosjektmålsetningen om kollektivt forfatterskap og også for å teste ut ideen om en dynamisk lærebok som kan endre seg.

Foreløpig liste over deltakere i prosjektet[rediger]

 • Baltzersen, Rolf K (prosjektleder, redaktør og fagforfatter for førsteversjon av boken om pedagogisk veiledning - versjon 2012, lærer på studium i pedagogisk veiledning)
 • Tobiassen, Roald (ansvarlig for studium i pedagogisk veiledning, fagforfatter og redaktør for boken om pedagogisk veiledning versjon 2012-2013)
 • Kolstad, Olav (koordinerer samarbeid med praksisskolene, utvikler lokalt samarbeidsnettverk)
 • Moe, Anders (teknisk bistand) (Frem til høsten 2011)
 • Valebjørg, Magnus (teknisk bistand) (Frem til våren 2012)
 • Øystein Warem (fagforfatter i musikk)
 • 5 musikklærere i Fredrikstad kommune har bidratt i utviklingen av wikiboken i musikk (fagforfattere i musikk): Tom Wormfield Markeng, Ann Kristin Adolfsen, Tore Heie, Morten Navestad Haugland, Sigmund Brenna
 • Studenter (jobber som lærere ute i skolen) på studium i pedagogisk veiledning (fagforfattere i pedagogisk veiledning). Deltar som en ny type praksisveiledere på delttidsstudier i praksisperioden (i forkant, underveis og i etterkant).

Eksterne samarbeidspartnere:

 • Carl Christian Bachke, (UiA). Bidragsyter til wikibok i veiledning.
 • Johanna Wilhelmina Quarles Van Ufford (UiA). Veiledernettverket Agder.
 • Utenlandske samarbeidspartnere: (Peter Emsheimer med ansvar for svensk wikibok, Torgunn Townsend med ansvar for engelsk wikibok, Derya Kici med ansvar for tyrkisk wikibok)

Bidragsytere fra andre institusjoner i høyere utdanning vil bli rekruttert inn i løpet av våren 2012 og høsten 2012.

Sluttdokumentasjon[rediger]

 • Opprette denne wikisiden som sammenfatter alle wikisider som er utviklet i prosjektet.
 • Skrive en pedagogisk refleksjon om nettverksprinsipper. Bygge på Baltzersen og Eliassen (2010) artikkel om mininettverk. Bruke modellen som ble utviklet i dette kapittelet.

Opprinnelig prosjektmål[rediger]

Sluttleveranse[rediger]

Det forventede sluttproduktet vil bestå av wikibaserte læringsressurser som både inneholder tradisjonell tekst og multimodale læringsressurser. Målsettingen er at minst en bokversjon skal holde et så bra nivå at den kan inngå på pensum på et kurs i lærerutdanningen. Aktuelle målgrupper vil også få tilsendt eksemplarer av boken i papir (for eksempel utvalgte praksisveiledere).

Alle som er interessert i disse temaene vil kunne bruke, tilpasse og videreutvikle disse læringsressursene. Gjennom en ”bokskaperfunksjon” på Wikibøker kan enhver bruker lage sin unike bok med den sammensetning av artikler som man selv måtte ønske.

Vi vil også forsøke å etablere digitale nettverksarenaer der interesserte kan fortsette diskusjonen om veiledning. Dette vil omfatte diskusjonssider i wikien, men også gjelde andre web 2.0-arenaer som for eksempel ”del og bruk”- nettverket på Ning. For å sikre en bredde og bredest mulig deltakelse vil vi forsøke å rette oss mot et nordisk veiledningsnettverk.

Den wikibaserte læreboken i veiledningspedagogikk vil kunne bli brukt og videreutviklet av hvem som helst som ønsker å bruke innholdet i sitt studium. Dette er mulig fordi alt materialet vil bli publisert via åpne kanaler som Wikipedia og Wikibøker. Med dette mener vi å sikre en høy grad av deling og mulig gjenbruk av faginnhold. Forhåpentligvis vil lærerstudenter, lærere og lærerutdannere som har vært involvert i prosjektet se egenverdien av å oppdatere læreboken etter at prosjektet er over.

Markedsføring av boken mot slutten av prosjektet håper vi vil bidra til at andre lærerutdannere og yrkesaktive lærere blir med i videreutviklingen av boken etter at prosjektet formelt sett er over. Her er det en fordel at deler av det veiledningsrelaterte faginnholdet ikke nødvendigvis trenger årlig revisjon for å være oppdatert.

Vi ser for oss at 20-30 forfattere bidrag i tillegg til studentene. Organisert gjennom ulike former for nettverksmodeller. Også eksperimentere med dette (Baltzersen og Eliassen 2011) Antallet bidragsytere vil på denne måten være langt større enn ved tradisjonell utvikling av læremidler. Dette samarbeidet kan sette i sammenheng med et politisk mål om å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningen og praksisfeltet (Hansén med flere 2006). Vi vil derfor også invitere praksislærere til å bidra i utviklingen av læreboken.

Alle læringsressurser i prosjektet vil bli produsert innenfor rammen av åpne globale nettfellesskap som Wikipedia og Wikibøker. Dere finner en foreløpig struktur for boken her: http://no.wikibooks.org/wiki/Veiledning._En_teoretisk_og_praktisk_innf%C3%B8ring

Samspill med eksisterende ressurser på nettet[rediger]

Boken vil bestå av både tradisjonell tekst og multimodale læringsressurser. Gjenbruk av eksisterende digitale læringsressurser vil inngå som en viktig del av arbeidet med utvikling av læreboken. Vi vil bruke tid på å kartlegge kva som finnes av relevante artikler på Wikipedia og andre multimodale nettsteder (YouTube, NRK skole, NDLA) osv. Ideen er å utvikle en lærebok som samspiller godt med allerede eksisterende nettressurser.

Relevant for målsetninger definert av Norgesuniversitetet[rediger]

Prosjektet orienterer seg primært mot området ”opne digitale ressurser, deling og samarbeid”. Utviklingen av wikilærebøker er i samsvar med Norgesuniversitets ønske om prosjekter som bruker fri gjenbrukslisens. Tanken er å prøve ut en læremiddelutviklingsprosess som ligger tett opp til den suksessrike Wikipediamodellen. Delingen vil foregå på flere ulike måter. For det første vil studentene dele innhold de utvikler. Det de produserer av læringsressurser i tilknytning til mappeoppgaven vil med studentenes samtykke bli lagt ut åpent i wikiboken.

For det andre vil vi styrke fokuset på lærerne ved Høgskolen i Østfold som delende læringsfellesskap. Dette vil vi gjøre ved å etablere et større fagfellesskap innad på høgskolen knyttet til produksjon av innhold til læreboken. Medlemmene her vil primært bestå av ansatte fra lærerutdanningen. For det første vil vi invitere flere lærere ved lærerutdanningen som jobber med veiledning i de ulike utdanningene. Ansatte ved Avdeling for helse og sosialfag som jobber med veiledning vil også bli invitert til å bidra. Det samme gjelder for ansatte ved Avdeling for samfunnsfag som underviser i organisasjon og ledelse. Målet er å styrke diskusjonsarenaene innad på høgskolen gjennom prosjektet ved å etablere et fagforum knyttet til veiledning.

For det tredje vil vi etablere en ”forfattergruppe” på tvers av institusjoner i høyere utdanning i Norge og utlandet som kan bidra i lærebokutviklingen. Vi vil invitere fagpersoner til å bidra som har en spesiell interesse for veiledningspedagogikk til å skrive kortere bidrag i læreboken. Internett gjør det langt enklere å koordinere en slik prosess. Vi vil også vurdere om vi kan rekruttere bidragsytere via nasjonale konferanser som berører tematikken.

For det fjerde prøver vi å få i gang noen lokale skrivegrupper høsten 2013. I forhold til de som jobber ved Høgskolen i Østfold. Jobbe med praksisveiledning som et tema (bruke personalseminar).

For det femte vil vi invitere praksislærere fra praksisskolene til å skrive og redegjøre for emner de mener det er viktig at man dekker i en slik bok. Slik vil vi forsøke å sikre at tematikken i boken vil bli opplevd som dagsaktuelt for praksisfeltet. Til dette vil vi bruke dagsseminarer der Høgskolen i Østfold samler øvingslærerne for å diskuere tematikken.

Vi vil også forsøke å legge ut noe av innholdet på Wikipedia. Dette nettstedet blir mye brukt og her finnes de også frivillige administratorer i dette nettmiljøet som ivaretar og sikrer læreboken mot hærverk. Vi vil dessuten vurdere om vi skal rekruttere lærere som innholdsprodusenter via nettverket ”del og bruk”.

Tanken er at dette brede samarbeidet skal gjøre bokprosjektet interessant både for lærerutdannere, lærerstudenter og yrkesaktive lærere. Alle disse nettverkene skal være med å produsere innhold til læreboken (læringsressursen). Tanken er at man har en produsentmodell som åpner opp for bidrag fra minst 20-30 forfattere gjennom ulike nettverk. Dette skal være aktører som representerer alle aktørene i feltet, både studenter og lærere fra praksisfeltet og lærerutdannere. Målet er å koble nettverksaktiviteter inn mot flere eksisterende og nye nettverk slik at sjansen øker for at innholdsproduksjonen vil fortsette etter at prosjektperioden er over. Derfor vil både digitale og fysiske samarbeidsarenaer bli brukt. Målet er også å få læreboken opp på et tilstrekkelig godt nivå til at aktørene ser fordelene med å oppdatere boken uten at det tar altfor mye tid. Vi ser for oss at boken kan integreres og videreutvikles som en del av kursene knyttet til veiledning av nyutdannede.

Videreutvikling av prosjektet[rediger]

Utvikle flere ulike e-bøker[rediger]

 • Lage flere norske e-bøker: en om “praksisveilederen i skolen”, en om “teorier om veiledning”.
 • Lage wikibok for praksisveiledere, lærerstudenter. Lage de litt kortere. Mer som hefter. Hvordan få til opptrykk på dette. Sjekke. Bruksrette tekstene. Aktuelt for de nye lærerstudentene.
 • Den engelske wikiboken: Tilpasse wikiboken mot forskjellige systemer, for eksempel teacher induction programme i Ontario. Publisere boken “The mentor teacher i Ontario” (bruke en del av kapitlene). Publisere via en rekke ulike kanaler. Følge opp de forskjellige e-bok løsningene. (Lansere en basic version nå i juni 2013 - spørs om jeg rekker det).
 • Begynner på prosjekt med å utvikle en praktisk guide for nye lærere (lærerstudenter i sin første praksis). Mer rettet inn mot dem som målgruppe. Jobber med engelske guider og oversetter til norsk. (Kan bruke Nova Scotia guiden som en mal. Høre om vi kan gjenbruke noe av Nova Scotia guiden. Må slå sammen materiale fra forskjellige guider slik at det blir vår tekst. Ikke for mye avskrift. (Torgunn kan gjøre noe av dette).
 • Spørre om utvikling av videoressurser for nye lærere (hva kan vi lage)?
 • Sjekke ut hva som eksisterer av tekst om veiledning på svensk wikipedia.

Layout og design[rediger]

 • Redigere boken “Praksisveilederen i skolen” så det blir en bra ebok. Et alternative er å redigere i word for å lage en pen PDF av “Praksisveilederen i skolen”. Finne eksempler på samarbeidskontrakter. (legge inn flere bilder osv)
 • Vurdere tilpasning til forskjellige e-bok apper som for eksempel Kobo.
 • Jobbe med forside på den engelske wikiboken. Lage noe lignende som den norske. For eksempel også legge ut engelsk wikipediaartikkel om Donald Schön.
 • Høre med Jin ved University of Maryland (CSCL-konferansen) om man kunne sette i gang en community som kunne lage templates for bokdesign av open source textbooks.
 • Publisering si et bra PDF-format (e-bokformat). Må jeg da konvertere til LaTex.
 • Vurdere integrering med Wikipediaartikler. Både norske og engelske. Dette er en del av en spredningsstrategi og gjenbruksstrategi: Bør også ha et fokus på gjenbruk av wikiboktekst.

Distribusjon[rediger]

 • Papirversjon: Praksisveiledere på GLU får en ny versjon av boken “praksisveilederen i skolen”?
 • Kan publisere e-bok på en rekke ulike nettsteder fordi jeg egentlig bare kan legge en annen lisens på teksten? Sjekke dette en gang til. I forhold til å få ISBN-nummer osv. Vi må prøve å få opp en prøveversjon.
 • Informere i blogginnlegg om pdf- og wordversjon av wikibok om “Praksisveilederen i skolen”.
 • Også publisere wikibøkene knyttet til digitale fortellinger og praksisveilederen i skolen gjennom høgskolens bibliotek. Dermed får jeg ISBN-nummer og personer kan bestille et opptrykk via høgskolen? Så slipper jeg å administrere det. Samtidig er slike publikasjoner søkbare på Google. Gjøre ikke noe om det er flere versjoner av de samme tekstene. Målet er å publisere en bok via en rekke ulike format. Det har jeg ennå ikke klart.
 • Stian har sagt han kan drifte Open Monograph press (mer på tekniske sidene kun). Han sa ja. Kanskje også legge inn booktype og embedde etherpad.
 • Bør finne ut av Connexions. Også legge ut den engelske versjonen av “the mentor teacher” her. Vurdere Wikiversity i forhold til wikibooks med engelske versjonen. Hva passer best?
 • Må lage noen testversjoner av e-bok. Formattere om. Prøve med boken “veiledning på hovedag”, men først jobbe med å tilpasse wikiboken “Praksisveilederen i skolen”. Først konvertere teksten til word. Deretter legge inn bilder på nytt og så konvertere til epub som jeg laster opp i Scribd. (Dette har jeg prøvd uten at det ble så bra).
 • Også legge samme teksten ut i e-bok for Apple - Ipad.
 • Også legge ut en epub-versjon i Dropbox.
 • Til slutte publisere lenker via prosjektbloggene.
 • Kan jeg embedde videofiler i wikibokteksten i forhold til epub og Ipad.
 • Eventuelt også jobbe med et hefte som kunne hete “Veiledningens didaktikk” og som egentlig også dokumenterer prosjektet med Norgesuniversitetet.
 • Legge inn reklame for de andre wikibøkene i forhold til «digitale fortellinger» og «praksisveilederen» på wikibokforsiden pedagogikk. Så blir den forsiden en slags portal for wikibøkene.
 • Skrive et blogginnlegg om wikiboken i musikk med de lærerne som har vært involvert i arbeidet (støtte fra Norgesuniversitetet - lenke til side).
 • Nyhetsblogger: engelske bloggen og om nordic mentoring. Nyheter om internasjonal koordinering. For eksempel hva skjer med den tyrkiske utgaven (Derya skriver på engeslk om dette.)
 • En sosial mediestrategi. (Opprette en Twitterkonto?)
 • Følge opp Google hangout.
 • Jobbe med å lage en penere wikibokforside om veiledning på engelsk på engelske wikibøker?
 • Annonsere en massive multi authorship prosjekt på Research gate (Lansere den der når den begynner å bli ferdig) Lage supportsider på Research gate. Også reklamere for bok om praksisveiledning og digitale fortellinger dersom oversatt til engelsk.
 • Hvordan utvikle funksjonelle e-bøker og papirer. Ta kontakt med personer i forhold til konvertering av boken. Skrive epost til ham ved University of Tampa (vise til navnet - sende info)
 • Opprette en skandinavisk gruppeblogg om veiledningspedagogikk. Her redegjør jeg for oppdateringer i forhold til wikiboken om veiledning på norsk og svensk. Hvilke artikler som er revidert og hvilke som det blir jobbet mer med osv.
 • Invitere til en Østfoldkonferanse om veiledning. Med veiledernettverk i Østfold. Roald Tobiassen tar ansvaret for dette?

Bidragsytere[rediger]

 • Fra praksisfeltet: Pensjonerte lærere og lærerutdannere følger opp studentene sammen med meg i praksis. Eventuelt også noen lærere fra kurset til Roald Tobiassen. De er også med å videreutvikle den norske boken om praksisveilederen.
 • Gjennomføre peer review på både norsk og engelsk versjon. Utsette noe denne prosessen. Det er mulig den første engelske versjonen bør publiseres før peer review.
 • Utvikle et peer review system. Administrere Open Monograph Press. (sette opp på en server). Administrere reviewprosessen i den engelske versjonen og de andre. (gi opplæring ved behov). Holde kontakt med miljøet rundt Open Monograph Press