Wikilæreboken i matematikk/Diverse videoressurser i matematikk for ungdomstrinnet

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
Matematikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon
Gulerøtter (motivasjonsressurser)

Matematikken i Kunnskapsløftet[rediger]

Den sammensatte klasse

Denne siden er ment å gi elever i ungdomsskolen større motivasjon til å jobbe med matematikk. I Kunnskapsløftet blir tilpasset opplæring vektlagt: Skolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte. Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse. Det pedagogiske opplegget må være bredt nok til at læreren med smidighet og godhet kan møte elevenes ulikheter i evner og utviklingsrytme.

I fagplanen for matematikk blir det vektlagt at: I det meste av matematisk aktivitet inngår bruk av hjelpemidler og teknologi. Både å kunne bruke og vurdere hjelpemidler og teknologi og kjenne deres begrensning er viktige deler av faget.Videre sies det at: Matematikkfaget i skolen bidrar til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den enkelte trenger. For å oppnå dette må elevene få muligheter til å arbeide både praktisk og teoretisk. Opplæringen veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening.

Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk[rediger]

Digitale verktøy inngår som en del av de grunnleggende ferdighetene i matematikken. I mattefaget stilles det også krav til at man skal bruke digitale verktøy:

Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk dreier seg om å kunne bruke slike verktøy til spill, utforskning, visualisering og publisering. Det dreier seg videre om å vite om, kunne bruke og vurdere digitale hjelpemidler til problemløsning, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å kunne finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende hjelpemidler, samt forholde seg kritisk til kilder, analyser og resultater.

Kalkulator
Kalkulator

Vi finner flere eksempler på at bruk av digitale verktøy blir trukket spesifikt inn i forhold til kompetansemål i fagplanen. Etter 10. årstrinn i geometri står det for eksempel at: Elevene skal kunne å bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning og eksperimentering. Når det gjelder fagområdet funksjoner står det at: Elevene skal kunne lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst.

En nivådifferensiert nettressurs[rediger]

Matematikk

Våre motivasjonsressurser er delt i tre kategorier: matematikkfaget generelt, tall og likninger. I denne oversikten har vi linket til en del videoressurser i 3 temaer i matematikkfaget. Når elevene skal jobbe med dette tar de selv utgangspunkt i deres antatte kompetansenivå. Nivå 1 er lavest og nivå 5 er høyest. Dersom man føler at likninger er noe man kan, så begynner man f.eks. på nivå 3, dersom man ikke føler seg komfortabel med likninger kan nivå 1 gi eleven en positiv start slik at eleven kan jobbe seg videre gjennom nivåene. Denne siden er IKKE ment å vise til fullstendige undervisningsopplegg, men heller være et sted som elevene kan bruke til å komme i gang eller ta opp igjen emner som var uklare fra undervisningen på en motiverende måte. Lærer kan også hente klipp herfra til bruk i klassen

Som dere ser er en del av de første klippene (de laveste nivåene) humoristiske og lite faglige, dette kan virke avskrekkende for elevene og bidra til økt motivasjon. Vi har lagt vekt på at elevene skal oppleve forståelse og mestring. I tillegg har vi kun lagt opp klipp som er visuelle og/eller auditive, da dette skaper en annen form for undervisning og bortlæring enn den tradisjonelle frontalundervisningen.

Generelt[rediger]

Brøk
Brøk
 • Brøk Forkorting og utviding av brøker, laget digitalt av mattelærer. Konkret og lettfattelig for elevene.


Tall[rediger]

Tallet 7
Tallet 7
 • 2 gangen fra 2 til 20. Meget lavt nivå, vil fort bli oppfattet som banslig og irriterende, en god grunn for elevene å gå videre til et høyere nivå.
 • Harald Eia opptrer som en professor som har laget boken "kommentarer til den lille gangetabellen" - Humoristisk måte å vise at vi alltid har den lille gangetabellen med oss.
 • Tallmagi (gjentagelse). En PowerPoint lagt ut som filmklipp, viser en del kreative og korrekte utregninger som gir spennende tallrekker og får elevene til å tenke at matematikken ikke er så tilfeldig som man skulle tro. En tankevekker for både elever og lærere.
 • Prosentregning: Klasse med 20 elever. Standardisert eksempel på prosentregning spilt inn og utregnet av mattelærer. Et konkret og godt eksempel som egner seg godt ved innføring av prosentregning.
 • Tallet 7. Lydklipp fra NorgesglassetNRK P1. Uttalelse fra professor og flere andre innspill om tallet 7. En tankevekker for både elever og lærere. OBS: Engelsk.


Likninger[rediger]

Den kommutative lov (addisjon)
Den kommutative lov (multiplikasjon)
 • Trond Kirkvaag leker seg som matematikklærer og innfører mange nye og ukjente begreper for elevene. Lite faglig, men humoristisk og kan benyttes som en isbryter for å få elevene til å forstå at likninger ikke trenger å være så vanskelige.
 • Lett 1. gradslikning. Enkel og god forklaring på hvordan man regner en enkel likning. Kan oppfattes som kjedelig, og av den grunn velegnet som repetisjon.
 • Geometrisk visning av 2. gradslikning. Frontalundervisning, generell tavleundervisning. Kan passe som repitisjon for elever som trenger dette, eller en "tjuvstart" for elever som er ferdige med det de skal gjøre og klare for nye oppgaver.
 • Likning med to ukjente. Frontalundervisning, generell tavleundervisning, konkret og grei. Passer godt som repetisjon eller "tjuvstart" for elever som er ferdige med det de skulle og er klare for en ny utfordring.

Elevside[rediger]

Museklikk
 • denne siden er klippene samlet slik at elevene selv kan velge nivåer og klikke seg frem og tilbake. Det står ikke noe om hva elevene finner bak de forskjellige nivåene, fordi vi ønsker at elvene skal oppleve og finne ut av det selv. Noen innslag har faglig tyngde, andre er bygd på humor og underholdning.