Hopp til innhold

Naturfag for ungdomstrinnet/8

Fra Wikibøker – frie læremidler

Mål i læreplanen (Kunnskapsløftet) for 8. trinn:

Dette er ei førebels innhaldsliste.

Trykk her.

Emne i faget
Mål i læreplanen (Kunnskapsløftet): Emneoverskrift
undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen Kjemi i kvardagen
planlegge og gjen­nom­føre under­søkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiserings­måte Hypoteser og undersøkingar
skrive logg ved for­søk og feltarbeid og presentere rap­porter ved bruk av digitale hjelpemidler Forsøksrapport
demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i na­tur­fag­under­visningen Tryggleik på lab'en
gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer Syrer og basar
planlegge og gjen­nom­føre forsøk med påvisnings­reaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og ana­lyse av ukjent stoff Stoffanalyse
forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene Teoriar om jorda
beskrive planetenes bevegelser over him­melen ved bruk av simuleringer og forklare hvordan sol- og måneformørkelse og årstider oppstår Solsystemet
presentere hovedtrekk i romfartens historie Romfjartseventyret
gi en oversikt over tekno­logisk utstyr som brukes i utforsk­ning av verdens­rommet Teknologi for å utforske verdsrommet
beskrive universet og ulike teorier for hvor­dan det har utviklet seg Teoriar om universet
samtale om forsk­ning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter Jakta på romvesen
ut fra krav­spesi­fika­sjoner utvikle pro­dukter som gjør bruk av elektronikk, evaluere design­prosessen og vurdere produktenes funk­sjo­nalitet og bruker­vennlighet Teknologi og design
gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og for­klare sammen­hengen mellom faktorene Økologi
beskrive oppbyg­nin­gen av dyre- og plan­te­celler og forklare hoved­trek­kene i foto­syntese og celle­ånding Plante- og dyreceller