Mal:Naturfag for ungdomstrinnet/læreplanen

Fra Wikibøker – frie læremidler

UNGDOMSTRINNET
 

Kunnskapsløftet seier at det skal vere eit mål at elevane etter 10. årstrinn har lært dette:

Forskerspiren[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og vurdere og velge publiseringsmåte
 • skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning, og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i caroline nyheim
 • demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i naturfagundervisningen

Mangfold i naturen[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive oppbyggingen av dyre- og planteceller
 • gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv
 • forklare hovedtrekkene i evolusjonen av livet på jorda og hva som er grunnlaget for denne teorien
 • gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
 • observere og registrere hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen, samt forslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

Kropp og helse[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • diskutere problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner
 • forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom
 • beskrive hvordan man kan forebygge og behandle infeksjonssykdommer
 • beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen
 • forklare hvordan nervesystemet styrer prosesser og motoriske funksjoner
 • beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår
 • gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader og hvordan det kan forebygges
 • samtale om folkemedisin, blant annet den samiske, og alternativ medisin i forhold til skolemedisin

Verdensrommet[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg
 • beskrive teknologisk utstyr som brukes i utforskning av verdensrommet
 • presentere hovedtrekk i romfartens historie og samtale om forskning som kartlegger muligheter for liv på andre planeter
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

Fenomener og stoffer[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke periodesystemet til å vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser
 • gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer
 • undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen
 • planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff
 • gjøre forsøk med og beskrive enkle hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater
 • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes
 • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon i forsøk med strømkretser
 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
 • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
 • gjøre forsøk med lys, syn og farger og forklare

Teknologi og design[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utvikle produkter som gjør bruk av enkel elektronikk etter kravspesifikasjoner, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet
 • teste og beskrive egenskaper hos materialer som brukes i produksjonsprosessen
 • gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike