IKT i utdanning/Bruk av IKT i fagene/Læreplanutvikling knyttet til bruk av digitale verktøy i alle fag

Fra Wikibøker – frie læremidler

Det ser ut til å være to hovedstrategier i det IKT-relaterte planarbeidet i skolen i dag:

  • 1. Planer som integrerer bruk av digitale verktøy i de ulike fagene.

Her konkretiserer man mål fra Kunnskapsløftet. Gjennom analyse av læreplanens fagområder forsøker man å finne ut hvilke digitale verktøy som gir pedagogisk og faglig merverdi. Borgen mener dette kan være alt fra utvidet bruk av film i skolen, IKT i musikkfaget, bruk og implementering av interaktive tavler osv. Skjønhaug vil satse på interaktive læringsprogrammer og videreutvikle og benytte film og digitale fortellinger som en presentasjonsform i undervisningen (lage hyperlenker til andre områder i læreboka.) (Aremark skole, Rådenettverket, Hjortsberg og Strupe, Borgen barneskole, Skjønhaug, Askimbyen)


  • 2. Planer som skal sikre at alle elever har grunnleggende digitale ferdigheter (Digitale kompetanseplaner).

Her er den store utfordringen å utvikle planer som går utover rene programvareferdigheter. (jmf. begrepet digital kompetanse). Tverrfaglig bruk av digitale mapper vil for eksempel kunne falle inn under et utvidet kompetansebegrep.


Målsetning for siste året (2009) av Lærende nettverk i Østfold bør være at alle skoler har laget konkrete planer for (1) integrering av digitale verktøy i fag og (2.) generelle planer som skal sikre at alle elever har nødvendig digital kompetanse.


Eksempler på hvordan skoler i Østfold jobber med IKT-relaterte planarbeid[rediger]

Fokus her er blant annet på læreplananalyse relatert til det å bruk digitale verktøy i alle fagene i skolen.


Eks.: Rådenettverket[rediger]

Rådenettverket satser på å bruke IKT i alle fag. De bruker stegarkmetoden og gjør nå et arbeid med å operasjonalisere kommunens IKT-trapp (skrive mer om dette).


Eks.: Aremark skole[rediger]

Aremark skole ønsker å utvikle en plan for bruk av IKT i de ulike fagene. De jobber nå med å konkretisere målene i Kunnskapsløftet.


Eks.: Haldennettverket[rediger]

Haldennettverket (Hjortsberg og Strupe) jobber med å integrere IKT i alle fag gjennom lokale fagplaner. De holder på med å analysere læreplanens fagområder og finne ut hvilke digitale verktøy som gir pedagogisk og faglig merverdi. De utarbeider også digitale kompetanseplaner i Fronter og Likt (Grunnleggende ferdigheter) for elever og lærere. Det blir blant annet utviklet MÅLARK i digital kompetanse for elever. Målarkene inngår som en del av skolens utviklingsprosjekt og skal være med på å kvalitetssikre tilpasset opplæring, elevvurdering og krav til dokumentasjon.


Eks.: Borgen barneskole[rediger]

Borgen barneskole satser på å få økt kompetanse med bruk av digitale verktøy i fagene. Dette gjelder alt fra utvidet bruk av film i skolen, IKT i musikkfaget, bruk og implementering av interaktive tavler osv (lage hyperlenker til disse områdene i boka.)


Eks.: Skjønhaug skole[rediger]

Skjønhaug skole vil virkeliggjøre Kunnskapsløftets krav og intensjoner om å bruke digitale verktøy i alle fag. De satser mye på bruk av interaktive læringsprogrammer i undervisningen relatert til kunnskapsløftet. De vil blant annet videreutvikle og benytte film og digitale fortellinger som en presentasjonsform i undervisningen (lage hyperlenker til disse områdene i boka.)


Eks.: Askimbyen skole[rediger]

Askimbyen skole jobber med å knytte kunnskapsmålene i de ulike fagene opp mot bruk av digitale verktøy


Eks.: Pedagogisk fagsenter i Sarpsborg[rediger]

Pedagogisk fagsenter i Sarpsborg jobber aktivt med utvikling av IKT-planer som skal være retningsgivende for alle skolene i Sarpsborg.


Andre ressursskoler[rediger]

  • Si noe om Kastellet skole