Naturfag for ungdomstrinnet/9

Fra Wikibøker – frie læremidler

Mål i læreplanen (Kunnskapsløftet) for 9. trinn:

Dette er ei førebels usortert innhaldsliste.
Emne i faget
Mål i læreplanen (Kunnskapsløftet): Emneoverskrift
forklare betydningen av å se etter sammen­henger mellom årsak og virkning Årsak og verknad - koreis finne ut kva som heng saman
for­klare hvorfor argu­menta­sjon, uenighet og publi­ser­ing er viktig i natur­viten­skapen ??
demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikkerhetsrutiner i na­tur­fag­under­visningen Tryggleik på lab'en (repetisjon)
forklare hvordan ner­ve­systemet og hor­mon­systemet styrer prosesser i kroppen Nervesystemet og hormonsystemet - kroppen sine interne kommunikasjonssystem
beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen Hormon - bodberarane i kroppen
drøfte problem­stil­linger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner /seksualitet

/prevensjon

/abort

beskrive foster­utvikling og hvordan en fødsel foregår
vurdere egenskaper til grunn­stoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
undersøke kjemiske egen­skaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen
planlegge og gjen­nom­føre forsøk med påvisnings­reaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og ana­lyse av ukjent stoff
forklare resultater fra forsøk med strøm­kretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon
gjennomføre forsøk med lys, syn og farger og beskrive og for­klare resultatene
teste og beskrive eg­en­skaper ved ma­te­ri­aler som brukes i en produk­sjons­prosess
gjøre rede for elek­tro­nis­ke kom­muni­ka­sjons­systemer på systemnivå og drøfte sam­funns­messige utfordringer knyttet til bruk av slike sys­temer