Hopp til innhold

Religion, livssyn og etikk/Kristendommen for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • 7.1 - forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur
 • 7.2 - gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene
 • 7.3 - gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus
 • 7.4 - fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden
 • 7.5 - fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen
 • 7.6 - beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom
 • 7.7 - samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster
 • 7.8 - samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster
 • 7.9 - forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer
 • 7.10 - gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet
 • 7.12 - beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • 7.13 - presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen

Her forsøker vi å systematisere og samle en liten bit av det mangfold av ressurser man kan finne på internett som kan være relevant for elever frem til 7.årstrinn: