IKT i utdanning/Wikiarbeidskrav på IKT for lærere våren 2013

Fra Wikibøker – frie læremidler

Mål for studentene[rediger]

 • Å utvikle en forståelse for at man kan arbeide med kollektive arbeidsformer i hel klasse ved hjelp av ny teknologi. Dette blir gjort ved å arbeide med (wikiteknologi og annen samarbeidsteknologi. Undervisningsopplegget bygger blant annet på pedagogiske prinsipper fra Knowledge Building. Dette er en ny type pedagogikk som er utviklet ved Universitetet i Toronto og som heter Knowledge Building (Se blant annet Bereiter).

Rammefaktorer[rediger]

 • Tidsperiode: To kvelder i uken fra tirsdag 19.mars. De bør få litt tid til å gjennomføre de ulike fasene i dette arbeidet. I Knowledge Building er man opptatt av at elevene må få tilstrekkelig med tid til å jobbe i dypden med en problemstilling.

Arbeidsform[rediger]

Ansikt-til-ansikt på høgskolen[rediger]

Studenten som snakker peker ut neste student som skal snakke. Målet er å bryte med IRE-struktur (lenke til wikibok om dette) der alt går gjennom læreren. Viktig for å orientere studentene mot at det er klassen som skal utvikle noe. Lærere skal i større grad være et teammedlem som hjelper til med å finne svar på utfordringene sammen med studentene.

En nøkkelferdighet i samarbeidet blir da klassens evne til å organisere seg selv på en god måte. Dette krever at klassen må diskutere samarbeidsform (Les artikkel om å samtale om samtalen i veiledningen) for å få en begrepsforståelse av dette).

De ulike stegene i arbeidet[rediger]

Steg 1
Klassefellesskapet jobber med muntlig “idemylding”: (1 kveld på høgskolen) Studentene bringer opp ulike problemer eller utfordringer i skolen som de kunne tenke seg at hele klassen kunne jobbe med å løse. Idemylding i små grupper. Studentene står fritt til å velge tema. Det kan være et skolefaglig tema eller et mer generelt pedagogisk tema (klasseromsledelse, digital mobbing, skoleutvikling). Det går også an å gripe fatt i en problemstilling som er knyttet til et tema som kan være relevant til muntlig eksamen. Se oversikt her.

Noe tid kan settes av til dette i gruppearbeid på høgskolen en kveld, men de muntlig diskusjonene bør kombineres med at man skriver ned ideer og forslag inn i Knowledge Forum (KF). Eventuelt også at man tar seg tid til å begynne å skrive og kommentere litt på andres ideer. Alle må minimum ha kommet med 3 innspill i det skriftlige Knowledge Forum i forhold til den kollektive utviklingsprosessen. Dette trenger ikke være egne ideer, men kan også være kommentarer til hva andre har skrevet. Kollektivet skal ikke velge idé før etter noen uker. Studentene bør ikke bli enige om tema første kveld.

Steg 2
Klassefellesskapet jobber med skriftlig ideutvikling: (På internett) Det er forventet at alle studenter bidrar i den skriftlige diskusjonen rundt videre ideutvikling frem til neste milepæl der klassen skal bestemme seg for en ide (problem eller utfordring) som de skal jobbe med. Det er mulig Rolf (evt. Per Harald) også vil være med i denne diskusjonen.

Steg 3
“Klassefellesskapet bestemmer seg for en idé de vil jobbe med: (Etter noen uker - 1 kveld på høgskolen). Per Harald viser notater på prosjektor. Klassefellesskapet blir enige om hvilken utfordring de vil jobbe videre med (creating coherence) ved å studere notater i KF (Idea Diversity). Ny side (view) i KF blir opprettet. Studentene bør også få noe info om bruk av wiki.

Steg 4.1
Klassefellesskapet jobber med skriftlig ideutvikling: (På internett). Det er forventet at alle studenter bidrar i den skriftlige diskusjonen rundt videre utvikling av siden (På KF). Alle må minimum ha kommet med 3 innspill i det skriftlige Knowledge Forum i forhold til den kollektive utviklingsprosessen. Dette trenger ikke være egne ideer, men kan også være kommentarer til hva andre har skrevet.

Steg 4.2
Klassefellesskapet jobber med utviklingen av wikien: (På internett). Det er ikke forventet at alle individuelt skriver noe inn i wikien, men alle studenter må individuelt redegjøre for deres rolle i forhold til å bidra i utviklingen av den kollektive teksten.

Innhold[rediger]

Studentene bestemmer selv innhold de vil samarbeide om å utvikle.

Vurdering[rediger]

Om innleveringsproduktet[rediger]

Det kollektive sluttproduktet

 • Sluttproduktet skal være en wikiside eller flere wikisider som er lenket sammen (lage spesifikk oversikt med krav til siden. Publiseringsformatet må være en åpen wikiside (Wikipedia, Wikibøker eller Wikispaces). Vise eksempler på wikisider som fjorårets studenter lagde. Klassen kan også jobbe videre av med eksisterende wikside.
 • Alle wikier har en diskusjonsside. Her må klassen skrive en forklarende tekst som redegjør for utvalget av tekst og kvaliteten rundt det man har utviklet.

Det individuelle sluttproduktet

 • Individuelt refleksjonsnotat på 1 side leveres inn: Her må hver enkelt student redegjør for bidrag i den kollektive utviklingsprosessen i forhold til ideutvikling og revisjon og kritikk av ideer. I tilllegg må studenten redegjøre for hvordan man har bidratt i utviklingen av det kollektive sluttproduktet i wikien.

Vurderingskriterier[rediger]

Hvilke kritierier blir studentene vurdert etter? Alle studenter må bidra i klassearbeidet på en eller annen måte. Flere ulike typer bidrag vil kunne telle positivt. Her er noen eksempler:

Vurdering av individuelt bidrag i arbeidsprosessen

 • Evne til å lansere egne ideer i klassesamarbeidet (La studentene bruker scaffoldene).
 • Evne til å utvikle andres ideer i Knowledge Forum (faglige samarbeidsferdigheter)
 • Evne til å bidra i organiseringen av den videre fremdrift og planlegging av studiet (metodiske samarbeidsferdigheter)

Vurdering av individuelt bidrag til det kollektive sluttproduktet

 • Evne til å produsere stoff til wikisiden
 • Evne til å finne gode ressurser på wikisiden
 • Evne til å revidere og kvalitetssikre tekst på wikisiden
 • Evne til å forklare og begrunne kvaliteten på wikisiden

Vær oppmerksom på at du ikke trenger å ha bidratt på alle disse områdene i arbeidet. Det må fremgå av individuelt refleksjonsnotat hvordan du har bidratt.

Vurdering av det kollektive sluttproduktet
Det vil også blir gjort en vurdering av om det samlede sluttproduktet holder en god faglig kvalitet ut fra følgende kriterier.

Vurderingsskala[rediger]

På denne måte blir både det kollektive og det individuelle arbeidet vurdert. I tillegg blir både prosess og sluttprodukt vurdert. Arbeidskravet blir vurdert til bestått eller ikke-bestått. Hvis enkeltpersoner ikke har bidratt tilstrekkelig i det kollektive arbeidet så kan de bli bedt om å jobbe mer med det kollektive produktet selv om det holder tilstrekkelig kvalitet. Knowledge Forum blir også brukt for å gi studentene erfaring med skriftbasert idéutvikling.