IKT i utdanning/Pedagogisk bruk av blogg

Fra Wikibøker – frie læremidler

Definisjon av blogg[rediger]

Weblogg eller blogg er en webpubliseringsform som skal ivareta personlige kommunikasjonsbehov. Postene i bloggen er gjerne korte daterte tekster som kan redigeres av én eller et lite antall personer. Siste post blir alltid liggende øverst på siden, mens de andre automatisk blir flyttet til et arkiv. Blogger ligner et nettbasert diskusjonsforum ved at andre lesere kan kommentere på postene, men bare bloggeieren kan sette i gang en diskusjon. En god blogg blir gjerne hyppig oppdatert. Bloggene er gjerne skrevet slik at de oppfordrer folk til å kommentere på innlegget.

Personlig publisering i blogger gir muligheter for asynkrone "nettsamtaler" ved at man lenker dokumenter til hverandre (Hoem 2004: 28-30). Et kjennetegn ved bloggen er at den har en lenkesamling. Det å være i stand til å koble seg til andre blogger via lenker styrker interaktiviteten.

Vblogg er en annen form for blogg, hvor selve innholdet er presentert som mange filmsnutter av varierende lengde. Her er det film som er hovedelementet, og som er fortellende. Også i slike blogger er det hverdagslige innslag som blir vist. Vbloggene er også personlige historier, har ofte en personlig stemme og er som regel underholdende.

Hvorfor bruke blogg[rediger]

Et hovedpoeng ved å bruke blogg er at det blir enklere for ”vanlige folk” å skrive på weben. Å bruke blogg er nesten like enkelt som å sende en e-post.

Blogg som redskap for refleksjon over praksis[rediger]

Bloggen kan ta mange former. Det kan være nyheter, lenker, anmeldelser, bilder eller det kan bare være tanker og kommentarer. Blogger kan også brukes til å ta notater i løpet av undervisning eller begivenheter. Det kan for eksempel brukes til evaluering. • Bruk blogg som et redskap for kontinuerlig refleksjon over praksis. For eksempel i prosjektarbeid.
 • Studenter kunne brukt blogg til jevnlig å reflektere over praksis (fordel med umiddelbar oppdatering) Bloggene representerer en ny publiseringsform ved at det blir vesentlig lettere å kommentere på hverandres hjemmesider. Bloggere knytter seg gjerne sammen i et nettverk av hyperlenker og etablerer ofte uformelle interessefellsskap i bloggkulturene
 • Bruke bloggen til å rapportere om interessante nettsteder man har funnet eller andre interessante blogger.

Innenfor et sosiokulturelt læringsperspektiv vil læring være bestemt av hvilken form for deltakelse vi har i forskjellige former for fellesskap. Blogger utvider våre umiddelbare begrensninger ved at den lar oss koble oss til andre uavhengig av vår umiddelbare fysiske og temporære kontekst.

 • Det har vært eksempler på at bloggene styrker ytringsfriheten fordi man slipper unna tradisjonelle sensureringsmekanismer. Kanskje studenter kan få en sterkere stemme i utdanningskonteksten hvis de blir oppfordret til å blogge?
 • Kan gi studenten større innsikt i egen utvikling gjennom en utdanningsperiode. Lett å se tilbake på hva man mente tidligere da det er gode arkiveringsfunksjoner i bloggen.


 • I informasjonssamfunnet er det viktig at studentene utvikler metakognitive ferdigheter. Det vil si at de er i stand til å forstå hvilken kunnskap de har og at de har evne til å forbedre denne.

Blogger kan inngå som den dynamiske delen av en portofolio der man legger vekt på å dokumentere prosessen. Blogger kan være interessant som et refleksivt verktøy. Den gir rom for å ha en dialogisk konversasjon der man har en dialog med seg selv. Blogger kan alstå inngå som en komponent i en digital portofolio for hver enkelt student.

Portofolioen vil da bestå både av innsamlede ferdige oppgaver og en læringsjournal. Dette kan være en weblogg som studentene beholder gjennom hele studieforløpet. Denne journalen kan inngå som en del studentenes portofolio. Et mål med portofolioen er å stimulere til at man blir en mer reflekterende praktiker.

 • Alle kan også få lettere innsyn i undervisningen dersom man bruker en blogg der informasjon blir lagt åpent ut.

Bruke blogg som læringsplattform/interaktiv hjemmeside for en klasse[rediger]

Klassen kan bruke blogg til å lage en avis der de legger ut tekst og bilder om skoleaktiviteter. Man kan også vise frem gode studentarbeider i bloggen. I tillegg kunne man opprette litteratursirkler der elever og lærere skriver om og diskuterer bøker.

Slik kan elevarbeid bli mer synlig og elevene vil kunne bli mer ansvarlig for sine personlige meninger. Foreldre, andre lærere og elever på skolen dessuten mer oppmerksomme på det som skjer i de forskjellige klassene. Dette kan redusere på den privatiserte undervisningen. Å vite at andre skal se arbeidet man gjør, kan gi ekstra motivasjon og virke positiv på elevens skriveglede og tekstskaping. Internettpublikumet kan være lærere, medstudenter, foreldre og andre interesserte.

En spennende teknologisk læringsmiljø som heter Elgg tilbyr både bloggverktøy, gruppeverktøy og portfolioverktøy. Man kan bruke nettstedet gratis og man får 10 MB lagringsplass

Konkrete tips når du bruker bloggen som pedagogisk verktøy[rediger]

 • Husk å tagge "innleggene" dine i bloggen. Det vil si at du gir innleggene forskjellige merkelapper med passende nøkkelord. Da blir det lettere å finne frem til de i etterkant. Tekstene er ikke organisert hierarkisk, men heller i et nettverk som er forbundet med hverandre via disse nøkkelordene.
 • Via RSS kan man abonnere på forskjellige innlegg i bloggen.
 • Det kan være lurt å løfte frem ting som er gjort i enkeltbloggene til elever i en felles klasseblogg. Slik styrker man utviklingen av et bloggfellesskap i klassen.
 • Husk at bloggen i seg selv endrer ingenting. Alt avhenger av hvordan du bruker den på en kreativ måte.
 • Det er viktig at læreren kommenterer aktivitet i elevenes blogger.
 • En fordel med å bruke blogg i et prosjektarbeid er at mer av arbeidet blir dokumentert. Det blir også lettere å følge tidslinjen i prosjektet.


Eksempler på lærerblogger[rediger]

Kjente bloggere som skriver om pedagogikk[rediger]

Her finner du en oversikt over norske lærerblogger.

For videregående skole[rediger]

For høyere utdanning[rediger]

Kilder[rediger]

Fordypningslitteratur[rediger]

Eksterne ressurser[rediger]

 • Baltzersen, Rolf K. (2007) Pedagogisk bruk av blogg. Foredrag holdt på internseminar for NKS, 171108. [1] (lesedato 250408)