Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Historie for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida. Å utvikle historisk oversyn og innsikt og å øve opp ferdigheiter for kvardagsliv og deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet.

Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

 • 10.1 - finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • 10.2 - presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar
 • 10.3 - skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar
 • 10.4 - søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
 • 10.5 - drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå andre skular ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy
 • 10.6 - presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå dansketida til i dag, og drøfte forholdet deira til storsamfunnet
 • 10.7 - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
 • 10.8 - forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Noreg
 • 10.9 - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgde av den industrielle revolusjonen
 • 10.10 - drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg
 • 10.11 - gjere greie for imperialisme og gje døme på avkolonialisering
 • 10.12 - lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane
 • 10.13 - drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 10.årstrinn: