Www.folkemord.no

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Folkemord.no
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Bokmål

1.På hvilken måte motiverer programvaren eleven til å arbeide? Indre/ytre motivasjon? Kan programvaren brukes som belønning eller får eleven belønning av programvaren?

Programvaren er ment som et supplement til undervisningen og framstår som dette. Hvorvidt programvaren motiverer til en indre motivasjon er vanskelig å si, men for meg så framsto siden som en ren fakta-side uten noe særlig til inspirasjon for å lære stoffet for interessen av stoffets egenart, men mer pga. læreren har bedt elevene arbeide med stoffet.

2.Hvordan aktiverer programvaren eleven til å arbeide? Blir eleven oppfordret til egenaktivitet? Blir eleven oppmuntret til å arbeide i mellom øktene på programvaren?

Eleven kommer inn på en oversikt hvor man kan se på folkemord fra ulike land. Inne på denne siden kan man velge å se på de ulike folkegruppene som var ofre for folkemordet, eller man kan se på bakgrunn og hva som har skjedd i ettertiden og annen relevant informasjon knyttet til folkemordet. Man kan også se folkemordet fra andre sider, fra media og fra øyenvitner. Foruten noen vanlige skoleoppgaver som må besvares separat fra siden (Word, notater osv.) er det ingen annen egenaktivitet.

3. Konkretiserer programvaren? Blir det brukt noen form for ytre stimuli, lyd, bilde, film, etc.?

Man kan trykke på enkelte relevante bilder og videoklipp til folkemordet. Videoklippene har en faktabasert stemme i bakgrunnen som en TV-dokumentar.

4. Er det brukt noen form for variasjon? Blir eleven undervist på forskjellige måter? Varierer programvaren hvordan elevens arbeidsoppgaver skal gjennomføres?

Presentasjon og arbeidsmetode av løsningen av arbeidsoppgavene er den samme, men oppgaveløsningen varier fra å bruke nettet til å bruke denne internettsiden som arbeidsverktøy.

5. Legger programvaren vekt på å individualisere elevene? Tilpasser programvaren seg til nivået hos hver enkelt elev?

Nei

6. Er det rom for samarbeid eller må alt gjøres individuelt? Legger programvaren vekt på at elevene skal samarbeide med lærer, medelev eller elever fra andre skoler?

Selve informasjonen er nok i større grad rettet mot individuelt arbeid, men oppgavene er av og til lagt opp til samarbeid mellom flere elever, i hovedsak påstander som skal diskuteres.

7. Får eleven tilbakemelding fra programvaren? Er alt av evaluering overlatt til den enkelte lærer? I så fall, hvordan gi fruktbar respons til oppgaver gjennomført på denne programvaren?

Evaluering er overlatt til den enkelte lærer. Den enkleste måten å gi en god tilbakemelding på oppgaveløsningen må være å enten levere inn arbeid eller presentere arbeidet for klassen. I og med at internettsiden i seg selv kun er ment som et supplement er det jo naturlig at et godt arbeide på denne siden vil kunne gjenspeile seg i elevens kunnskaper og ferdigheter innenfor temaet.

8. Helhetsinntrykk, annet.

Internettsiden er kanskje noe vell enkel i forhold til at det er en pedagogisk læringsressurs. Men om man tenker på internettsiden som et supplement så fungerer det for de fleste slik formålet var tiltenkt. Jeg savner mer bredde og muligheter og en større inspirasjon og “spenning” som vil bidra til indre motivasjon til læring. Folkemord.no legger for mye vekt på lærerens rolle her, og burde heller lagt vekt på de mulighetene internettsiden faktisk har.

Lenke til nettressurs: http://www.folkemord.no/

Folkemord

Den andre verdenskrigen/Samfunnsfaglæreren