Wikilæreboken i samfunnsfag/Videoressurser om historie for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

Mål for opplæringen[rediger]

Mål for opplæringen er at elevene etter 10. årstrinn skal kunne:

10.1 - finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.2 - presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.3 - skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.4 - søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.5 - drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå andre skular ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.6 - presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå dansketida til i dag, og drøfte forholdet deira til storsamfunnet[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.7 - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.8 - forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Noreg[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.9 - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgde av den industrielle revolusjonen[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.10 - drøfte idear og krefter som førte til den amerikanske fridomskampen og den franske revolusjonen, og følgjer som dette fekk for den demokratiske utviklinga i Noreg[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Intervju med David Irving på Tabloid i 2009. [1] [2] David Irving er en alternativ historiker som presenterer et helt annet bilde på den andre verdenskrig og Holocaust. (Ops: Sterke meninger) Youtube/Tv2 9.27 min, 7.58 min 10.10 og 10.2
Debatt rundt Irving i Redaksjon 21 i 1997. [3] Debatt i Redaksjon 21 rundt David Irving som historiker. NRK 14.47 min 10.10 og 10.2

10.11 - gjere greie for imperialisme og gje døme på avkolonialisering[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.12 - lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.13 - drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)