Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Samfunnskunnskap for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida. Å utvikle historisk oversyn og innsikt og å øve opp ferdigheiter for kvardagsliv og deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet.

Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

 • 7.1 - velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder
 • 7.2 - forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke inn på forbruksvanar
 • 7.3 - samtale om variasjon i seksuell orientering i tilknyting til kjærleik, samliv og familie
 • 7.4 - beskrive roller i sin eigen kvardag og undersøkje kva forventningar som knyter seg til desse rollene
 • 7.5 - drøfte spørsmål omkring bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel
 • 7.6 - gjere greie for kva eit samfunn er, og reflektere over kvifor menneske søkjer saman i samfunn
 • 7.7 - forklare skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati, og gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg
 • 7.8 - samtale om kva vi meiner med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol og lage ein visuell presentasjon av dei
 • 7.9 - gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag
 • 7.10 - gjere greie for ein aktuell konflikt og drøfte framlegg til løysing
 • 7.11- gje døme på korleis Noreg er med i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjonar, også internasjonalt urfolkssamarbeid

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: