Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Samfunnskunnskap for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Hovudområdet dreier seg om undersøking og drøfting av korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie omfattar korleis menneske skaper bilete av og formar si eiga forståing av fortida. Å utvikle historisk oversyn og innsikt og å øve opp ferdigheiter for kvardagsliv og deltaking i samfunnet er sentrale element i hovudområdet.

Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 - gjere samfunnsfaglege undersøkingar som krev teljing og rekning, og presentere resultata av undersøkingane
  • 4.2 - finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast
  • 4.3 - følgje enkle reglar for personvern når ein bruker Internett
  • 4.4 - samtale om oppgåvene til familien og om variasjonar i familieformer, inkludert åleineforsørgjarfamiliar, storfamiliar, familiar der dei føresette har same kjønn, og familiar med fleire sett føresette
  • 4.5 - gje døme på ulike forventningar til gutar og jenter og drøfte korleis forventningane kan opplevast
  • 4.6 - beskrive pengebruken til jenter og gutar og samtale om forhold som påverkar forbruk
  • 4.7 - lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og samtale om konsekvensar ved å bryte normene
  • 4.8 - utforme og praktisere reglar for samspel med andre og vere med og ta demokratiske avgjersler i skulesamfunnet
  • 4.9 - samtale om toleranse og om korleis møte mellom ulike kulturar kan vere både gjevande og konfliktfylte
  • 4.10 - drøfte oppfatningar av rettferd

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: