Prosjektoppgaver for studenter på PPU

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Her finner du en oversikt over potensielle tema som studenter på PPU kan jobbe med i forbindelse med prosjekt- og utviklingsoppgaven sin.

Klasseromsamtalen[rediger]

 • Tema: Hvilke type samtaler kan dette dreie seg om? Om læringsledelse og den muntlige samtalen i klasserommet. Vurderingssamtalen, elevsamtalen, læreren som veileder. Veiledning av elever i grupper. Individuelle veiledningssamtaler. Plenumssamtalen.
 • Mulig datamateriale: lydopptak, praksisfortellinger, logg, dagbok, filme, ta bilder, observasjon. Dokumentere i større detalj -hvordan samtaler foregår.

Aktuell litteratur[rediger]

Forskning i forhold til klasseromssamtaler har for eksempel rettet seg mot IRE-strukturer.

 • Haug, Peder (2010) Gode arbeidsmåtar. Bedre skole nr.1/2010 [1]
 • Haug, Peder (2010) Elevaktiviteten. Nr.1/2010 [2]
 • Haug, Peder (2010). I klasserommet. Nr.3/2010 http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_nr_3_10/Haug_BedreSkole-3-10.pdf
 • Klette, Kirsti (2003) Lærernes klasseromsarbeid: Interaksjons- og arbeidsformer i norske klasserom etter Reform 97. Klette, Kirsti (red.) Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt [3] (se kap.3)
 • Grøver Aukrust, Vibeke (2003) Samtaledeltakelse i norske klasserom – en studie av deltakerstrukturer og samtalebevegelser. Klette, Kirsti (red.) Klasserommets praksisformer etter Reform 97. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt [4] (se kap.4)

Praksisveiledning[rediger]

 • Tema: Veiledningssamtalene som man har hatt i praksis.
 • Mulig datamateriale: lydopptak, praksisfortellinger, logg, dagbok. Dokumentere i større detalj hvordan man gjennomfører veiledningen.

Aktuell litteratur[rediger]

 • Hiim, Hilde og Else Hippe (2009) Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere Oslo: Gyldendal akademisk
 • Løw, Ole (2009) Pædagogisk vejledning: facilitering af læring i pædagogiske kontekster. København: Akademisk Forlag
 • Nilssen, Vivi (2010) Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget

Kollegaveiledning[rediger]

 • Tema: Hvis studenter har praksis i gruppe, hvordan veileder de og støtter hverandre
 • Mulig datamateriale: lydopptak, praksisfortellinger, logg, dagbok. Dokumentere i større detalj hvordan man gjennomfører veiledningen.


Aktuell litteratur[rediger]

 • Løw, Ole (2009) Pædagogisk vejledning: facilitering af læring i pædagogiske kontekster. København: Akademisk Forlag

Deling av digitale læringsressurser som støtte for planlegging og gjennomføring av undervisning[rediger]

 • I denne prosjektoppgaven skal man jobbe med å finne relevante ressurser som kan brukes inn mot de undervisningsfag som man selv skal ha. Dette kan være materiale som man ønsker å bruke i egen undervisning. Det kan dreie seg om både videoressurser og tradisjonelle tekstressurser. Disse legges inn i wikilæreboken. Vi vil opprette egne sider sammen med studenter innenfor de aktuelle fag. Videregående skole er foreløpig ikke dekket i så stor grad.

Ressurser knyttet til veiledning som pedagogisk tema[rediger]

Fagressurser[rediger]

Aktuell litteratur[rediger]

 • Baltzersen, Rolf K (2007). IKT - mirakelkur eller tynn suppe? En kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefeltet. Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:9) Rapport
 • Baltzersen, Rolf K. (2007). Modeller på villspor? Kan Cubans modelltenkning gi oss en bedre forståelse av implementeringstenkningen i norsk IKT-orientert skolesatsning? Halden: Høgskolen i Østfold (HiØ. Rapport. 2007:15) (95 sider) Rapport
 • Baltzersen, Rolf K (2010). Radical transparency: Open Access as a key concept in wikipedagogy. Australasian journal of educational technology 26 (6) Artikkel
 • Baltzersen, Rolf K. og Håkon Tolsby (2008). En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? Noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø. Allern, Marit og Knut Steinar Engelsen (Red). Mapper i digitale læringskontekstar - erfaringar og perspektiv frå høgre utdanning. Noregsuniversitetets skriftserie nr. 2/2008. Tromsø: Noregsuniversitetet (Kap 13 = 171-191) Kapittel

Praktiske tips[rediger]

Det er mulig å låne lydopptakere på biblioteket til denne type formål. På wikiboksiden vil vi legge ut tips om ulike datainnsamlingsformer.