Pedagogikk/Hvem gjør hva i pedagogikkboken

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her blir det vist til en oversikt over hvem som jobber med hva i pedagogikkboken.

Hvilke artikler blir det jobbet med[rediger]

I det videre arbeid blir det viktig å lage en oversikt over aktuelle artikler som kan inngå i et slags foreløpig kompendium som kan brukes på studiet IKT for lærere. Et sentralt utgangspunkt er artikler som er hentet fra denne oversiktssiden: Aktuelle temaer til muntlig eksamen på IKT for lærere våren 2012

Du oppfordres til å bidra til å videreutvikle følgende artikler innenfor dette området (interaktivitet).

  • Aktuelle biografier (Wikipediaartikler på norsk og engelsk om teorier)
  • Aktuelle fagbegreper (på norsk eller engelsk)
  • Ha en hovedbok og ulike fordypningsvedlegg?

Spesifikke faglige tema[rediger]

  • Bør legge en del vekt på lesning og skriving (både Tragetonmetodikken) og alle de nye mulighetene for samskriving som representerer et oppgjør med den privatiserte individualiserte skrivepedagogikken.

Aktuelle artikler eller rapporter i forhold til videre arbeid[rediger]

Aktuelle artikler eller rapporter som kan integreres i wikiboka:

  • Viktig publikasjon “Fotojuss” fra Norsk Kulturråd.
  • Interessant rapport om eTwinning i Europa.

Bokens idégrunnlag[rediger]

I denne grunnboken i pedagogikk vil vi legge mer vekt på teknologiens betydning for forsøket på fornye faget. En del av artiklene tar utgangspunkt i tradisjonelle pedagogiske begreper, me disse er forsøkt satt inn i en tydeligere sammenheng i forhold til teknologiutviklingen. Man kan diskutere om innholdet bygger på utviklingen av en ny pedagogikk?

En nyvinning er at studenter og andre fagpersoner får være med å definere faget på en helt annen måte i denne boken. Det viktige i denne boken er kollektivets bidrag. I tillegg er det et må å etablere en pågående diskusjon blant lærerstudenter.

Bokens intensjon: Lansere boken som en grunnbok i pedagogikk med vekt på teknologiendringer. Boken kan utfordre tradisjonelle pedagogiske teorier og være et interessant alternativ for bruk i lærerutdanningen. Med wikibokformatet kan man lage forskjellige versjoner for ulike målgrupper som lærerstudenter, pedagogikkstudenter, lærere. I tillegg er det enkelt å trekke inn oppdatert teori dersom man ønsker det. Mange av de andre grunnbøkene i pedagogikk mangler teknologiforankring i forhold til alle de raske endringene som skjer.

I grunnboken i pedagogikk kobler man seg tett opp mot artikler på Wikibøker og Wikipedia.

Det mest orginale med boken er den nye hybride sjangeren mellom det personlige og det kollektive. Den vil leve videre i sin kollektive form. Legge en åpen CC-lisens på den personlige teksten. Andre kan skrive videre og utgi nye utgaver av den samme teksten, men under den samme lisensen. Lage flere ulike versjoner av den samme grunnboken. Gjenbruksbøker der den personlige vrien bygger på kollektivt utviklede tekster.

Internett gir helt nye muligheter for felles tekstskriving og utvikling av sammensatte tekster og hypertekst. Skolen er imidlertid en institusjon som det er vanskelig å endre (jmf. Cuban). Si noe om brytningene som oppstår når nettet og de sosiale mediene møter den tradisjonelle undervisningsinstitusjonen. Selv om teknologien er kommet er fortsatt pensumlitteraturen svært tradisjonell med papirbaserte lærebøker.

Forsøke å lage noen casehistorier i forhold til skole. For eksempel fra realityserien 9A.