Hopp til innhold

Naturfag for ungdomstrinnet/10

Fra Wikibøker – frie læremidler

Mål i læreplanen (Kunnskapsløftet) for 10. trinn:

Dette er ei førebels innhaldsliste.
Emne i faget
Mål i læreplanen (Kunnskapsløftet): Emneoverskrift
læreplanen sier ...

planlegge og gjen­nom­føre under­søkelser for å teste holdbarheten til egne hypo­teser og velge publi­serings­måte

skrive logg ved for­søk og feltarbeid og presentere rap­porter ved bruk av digitale hjelpemidler

forklare betydningen av å se etter sammen­henger mellom årsak og virkning og for­klare hvorfor argu­menta­sjon, uenighet og publi­sering er viktig i natur­viten­skapen

demonstrere verne- og sikkerhetsutstyr og følge grunnleggende sikker­hets­rutiner i na­tur­fag­under­visningen

gjøre greie for celle­deling, samt genetisk variasjon og arv

forklare hoved­trek­kene i evolusjons­teorien og grunnlaget for denne teorien

observere og gi ek­sem­pler på hvordan men­neskelige akti­viteter har på­virket et naturområde, identi­fisere ulike inter­essegruppers syn på påvirkningen og fore­slå tiltak som kan verne naturen for frem­tidige genera­sjoner

gi eksempler på hvor­dan samer ut­nyt­ter ressurser i naturen

forklare hvordan krop­pen beskytter seg mot sykdom

beskrive hvordan man kan forebygge og be­handle infeksjons­syk­dommer

gjøre greie for hvor­dan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges

gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om for­skjel­len på alternativ medi­sin og skole­medisin

gjøre greie for hvor­dan bruk av rusmidler kan føre til helse­skader og drøfte hvor­dan den enkelte og samfunnet kan forebygge helse­skadene

vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periode­systemet

gjennomføre forsøk for å klassifisere sure og basiske stoffer

undersøke kjemiske egen­skaper til noen vanlige stoffer fra hverdagen

planlegge og gjen­nom­føre forsøk med påvisnings­reaksjoner, separa­sjon av stoffer i en blanding og ana­lyse av ukjent stoff

gjøre forsøk med og beskrive hydro­karboner, alkoholer og karbo­ksyl­syrer og noen van­lige karbo­hydrater

forklare hvordan råolje og natur­gass er blitt til, og hvor­dan disse råstof­fene anvendes

forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon

gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

gjøre greie for hvor­dan trafikk­sikker­hets­utstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker

teste og beskrive eg­en­skaper ved ma­te­ri­aler som brukes i en produk­sjons­prosess

kapitteloverskrift/tema