Hopp til innhold

Mark-Age: Esoterisk kristendom som en vei til selvutvikling/Innledning

Fra Wikibøker – frie læremidler
Sitat Jesus sa: Dersom de som vil forføre dere, sier: Guds rike er i himmelen! − ja, da vil fuglene være der før dere. Og dersom de forteller dere: Det er i havet! − ja, da vil fiskene være dere før dere.

For − Guds rike er inne i dere, og utenfor dere.

Når dere kjenner dere selv, vil dere bli kjent, og dere vil vite at dere er barn av den levende Far. Men hvis dere ikke kjenner dere selv, da lever dere i fattigdom, og er selve fattigdommen.

(Thomas-evangeliet, 3)
Sitat

Siden grunnleggelsen den 21. februar 1960 i Miami, Florida, har Mark-Age Inc. inntatt en selvstendig og uavhengig posisjon. I 1976 skrev de at «Mark-Age er ikke utgått fra, påvirket av eller en del av noen annen organisasjon på jorden. ... Dens lærdommer er ikke på basert på noen annen person eller gruppe.» [1] Denne gjennomgangstonen i deres publikasjoner, ble ordrett gjengitt i 1988. [2]

I denne boken er likevel bevegelsen satt inn i en sammenheng. Lignende utsagn fra annet hold, sett fra en annen vinkel og et annet perspektiv, vil lette leserens forståelse.

Dessuten er det nødvendig i denne innledningen å definere meningen som bevegelsen legger i en del ord og begreper. Denne semantikken er nemlig ofte svært forskjellig fra det som ortodokse kristne er vant til.

Kristen Vitenskap (1879)

[rediger]
Den første kirke som ble bygd av Kristen Vitenskap i Boston, Massachusetts, i USA

Da Mary Baker Eddy (1821–1910) i 1879 grunnla «Kristen Vitenskap», skapte hun en bevegelse som hovedsakelig var sentrert omkring helberedelse. Hun hevdet å ha gjenoppdaget et kristent helberedelses-system.

Hennes egne helseproblemer førte i 1866 til at hun begynte å lete etter løsninger i Bibelen. Etter å ha erfart en personlig helberedelse, og utprøvd sin oppdagelse på andre, 1 publiserte hun i 1875 boken «Science and Health» (Vitenskap og Helse). Boken gjennomgikk mer enn 400 revisjoner før hennes bortgang i 1910, og i 1934 ble den utgitt på nytt under tittelen «Science and Health with the Key to the Scriptures» (Vitenskap og Helse med Nøkkelen til Bibelen). [3]

«Kristen Vitenskap» har hårdnakket hevdet sin enerett på å publisere teksten. I 1972 ble patent-rettighetene til boken utvidet av Kongressen i USA, etter press fra to medlemmer – John Dean Erlichman (1925–2000) og Harry Robins Haldeman (1926–1993), som satt i administrasjonen til president Richard Nixon.

Unity Church (1889)

[rediger]
Unity Church, North Easton, Massachusetts, USA

I 1889 ble «Unity Church» grunnlagt av Charles Fillmore (1854–1948) og hans kone Myrtle Fillmore (1845–1931). Myrtle hadde, som elev av Dr. E.B. Weeks i «Kristen Vitenskap» i årene 1886–1888, opplevd en helberedelse av tuberkulose.

Unity presenterte også et kristent helberedelses-system, [4] [5] men deres perspektiver gikk lengre. I boken «The 12 Powers of Man» (Menneskets 12 krefter), utgitt i 1930, presenterer Charles Fillmore de 12 disiplene til Jesus som arketyper på 12 chakraer eller psykiske centre i menneskets aura.

Hans andre kone, Cora G. Dedrick Fillmore, skrev om de 12 kreftene fra en annen synsvinkel, i en serie artikler mellom 1925 og 1926 i tidsskriftet Unity Magazine kalt «Following Jesus in the Regeneration». I 1937 ble hennes artikler utgitt i bokform. [6] I 1999 ble hennes materiale publisert sammen med boken til Charles Fillmore. [7]

Det grunnleggende premiss i Unity er altså svært forskjellig fra – og tidvis i direkte kollisjonskurs med, de fleste ortodokse kristne retninger.

 • For det første har hvert eneste menneske – i tillegg til sitt dødelige, fysiske legeme, også et udødelig lyslegeme, eller oppstandelseslegeme. Dette udødelighetslegeme er ikke utelukkende forbeholdt Jesus.
 • For det andre er medlemsskap i en kristen organisasjon ikke tilstrekkelig til å oppnå «frelse». Frelsen skjer bare ved å utfolde de 12 kreftene i ens eget lyslegeme.
 • De 12 kreftene utfolder seg ved fargevisualiseringer og andre meditative teknikker.


# Kvalitet Disippel Chakra Farge
1 Tro Simon Peter Pinealkjertelen Blå
2 Styrke – Stabilitet – Stødighet Andreas Ryggsøylen Vårens grønn
3 Visdom – Dømmekraft – Skjelne-evne Jakob, sønn av Sebedeus Solar Plexus Gul
4 Regenererende kjærlighet Johannes Hjertet Rosa
5 Makt – Herredømme – Mesterskap Filip Roten av tungen Purpur
6 Imaginasjon Nathanael Bartholomeus Bakhodelappen Lys blå
7 Forståelse Thomas Didymus Høyre hjernehalvdel Gull
8 Vilje Matteus Venstre forhjerne Sølv
9 Åndelig Lov og Orden Jakob, sønn av Alfaeus Bak navlen Olivengrønn
10 Iver – Entusiasme Simon fra Kanaan Medulla oblongata Orange
11 Forsakelse – Eliminering Judas Taddeus Tykktarmen Brun
12 Skapende Liv – Nyskapning Judas Iskariot Kjønnsorganene Rød


Silent Unity er en avdeling av bevegelsen, tilgjengelig 24 timer i døgnet, over hele verden, for mennesker av alle religioner, som en kanalisering av helberedelse gjennom bønn.

Den Andre Kommen

[rediger]

I et foredrag holdt i Basel den 1. oktober 1911 [8] sa Rudolf Steiner (1861–1925):

Sitat Kristi fysiske tilstedeværelse var en episode som bare kunne inntreffe en eneste gang i jordutviklingen... For vår nærværende tid er det viktig at mennesket opptar den åndsvitenskapelige erkjennelse... Følgen vil være at mennesket kan motta det som fra og med det 20. århundre begynner å gripe inn, nemlig den eteriske Kristus istedetfor den fysiske Kristus fra Palestina. For nå er vi nådd frem til det tidspunkt da den eteriske Kristus griper inn i jordlivet og til en begynnelse blir synlig for et lite antall mennesker i et naturlig klarsyn. I de kommende tre tusen år vil han bli synlig for stadig flere mennesker. ... Det er en sannhet at et visst antall mennesker vil få se den eteriske Kristus. ... Det vil bare gå noen få årtier - så vil det forhold inntreffe for menneskene, især i de unge år - allerede nå forbereder det seg overalt. ... Hvis et menneske har skjerpet sitt syn, vil det kunne legge merke til at Kristus står overfor det... - mens det (i motsatt fall) tror at det er et eller annet fysisk menneske som er der. Men man vil merke at det er et oversanselig vesen derved at det straks forsvinner. Sitat


Denne beskrivelse av Kristi gjenkomst – «den Andre Kommen», er også grunnleggende forskjellig fra svært mange kristne retninger. Den Andre Kommen er ikke bare Kristi gjenkomst. Denne hendelse utløses av et naturlig klarsyn hos menneskene selv. Hendelsen er en konsekvens av evnen til å se hendelsen.

Nå bør ikke Antroposofien brukes til å «forsvare» eller «bevise» utsagn fra Mark-Age Inc. I andre henseender er nemlig disse bevegelsene svært forskjellige fra hverandre. Poenget er at Mark-Age Inc. beskriver den «Andre Kommen» på samme måte:

Sitat Den Andre Kommen av Sananda som Jesus av Nasaret, nødvendiggjør en gjenoppvekkelse av den åndelige bevissthet og de spirituelle sanser for alle på Jorden på dette aktuelle tidspunkt, slik at alle vil kjenne og vil akseptere ham når dette inntreffer.

Den Andre Kommen har to betydninger: For Sananda som Jesus av Nasaret, og for Kristus-bevisstheten til menneskene på jorden. [9]
Sitat

I et slikt perspektiv er den Andre Kommen ikke mulig uten menneskelig hjelp. Et nytt klarsyn hos menneskeheten utløser hendelsen, og hendelsen bidrar igjen til å hjelpe menneskenes videre på sin åndelige utvikling. I det samme foredraget (s. 23-24 i den norske oversettelsen) sa Rudolf Steiner:

Sitat De som tar det alvorlig med menneskehetens utvikling, de vil at sjelsutviklingen ikke skal forsumpe, men skride videre. ... For mennesker vil kunne forfuske hele verket. De som vil at verdensverket skal lykkes, må erverve seg forståelse for det åndelige liv gjennom det vi idag kaller antroposofi. Slik blir antroposofien til plikt: Erkjennelse blir noe som vi føler vi har ansvar overfor. Sitat

Ifølge Mark-Age avhenger den Andre Kommen av at et tilstrekkelig antall mennesker – et minimumsantall på 144,000, utfolder de 12 kreftene i deres eget, personlige lyslegeme. Mark-Age deler premissene til Unity om at lyslegemet utfoldes ved å vekke de latente 12 kreftene i oss selv.

Selvinnvielse

[rediger]

På et annet område er Rudolf Steiners «Antroposofi» og Mark-Age Inc. fundamentalt forskjellige. I en lærebok om Antroposofiens meditative teknikker fra 1909, [10] skriver Rudolf Steiner følgende i kapittelet «Innvielse»:

Sitat For noen mennesker er det allminnelige daglige liv en mer eller mindre ubevisst innvielsesprosess ved hjelp av ildprøven. Disse mennesker har gjennomgått en rikdom av utviklende erfaringer og finner, at deres styrke, selvtillit og mot derigjennom har vokst i betydelig grad på normal måte. De har lært å bære sorg og skuffelser over mislykkede foretagender med sjele-storhet og navnlig med rolig, usvekket styrke. Mennesker, som har gjennomgått slike erfaringer, er ofte innviet uten klart å vite det, og for dem trengs der kun lite for å åpne deres hørsel og syn, for å gjøre dem klarsynt. [s. 67] ... [Om Vannprøven:] Likevel må det understrekes at der gis mennesker som har evnen til å utføre slike handlinger, selv om de aldri har gjennomgått den okkulte trening. Slike «menneskehetens velgjørere» utfører en velsignet og velgjørende gjerning, idet de går gjennom livet. Av årsaker som her ikke kan diskuteres, er der gitt dem gaver som synes overnaturlige. Forskjellen mellom slike mennesker og de okkulte skolers disipler, er kun at de første handler ubevisst, mens de siste handler med full innsikt, kunnskap, dømme-evne og forståelse av det som det dreier seg om. Aspiranten oppnår ved trening det samme som en høyere makt har meddelt den andre til menneskehetens beste. Man skulle fritt og åpent ære disse Guds benådede, men man bør ikke for deres skyld betrakte de okkulte skolers arbeid som unødvendig eller overflødig (ss. 70-71) ... [Om luftprøven:] Og såvel med hensyn til dette som med hensyn til de tidligere omtalte trinn, kan det daglige liv for mange være en okkult skole. Mennesker som har nådd frem til å kunne ta en hurtig beslutning og å kunne handle uten nølen eller personlige hensyn, når de møtes av en plikt eller et problem som krever hurtig handling, har i virkeligheten gjennomgått sin okkulte oppøvning i det daglige liv. ... Den som er i besittelse av egenskaper som kan utvikles til et fast karaktertrekk av denne art, han har allerede ubevisst utviklet den nødvendige modenhet for den tredje prøve. (ss 77-78) Sitat

Og i et senere kapittel skriver han:

Sitat Okkultisten kunne si mye om slike veier som ville forekomme den uinnviede besynderlig. Et menneske kan f.eks. være meget langt kommet på okkultismens vei. Han kan så å si stå umiddelbart overfor åpningen av sine sjele-organer; så har han den lykke å gjøre en reise over det rolige eller kanskje vilt stormende hav, og et bind faller fra hans øyne. Han blir seende. En annen kan også være kommet så langt, at dette bind kun behøver å falle fra hans øyne; dette skjer deretter gjennom et hårdt slag fra skjebnen. På et annet menneske ville dette slag hatt den virkning at det lammet hans kraft og energi, men for den okkulte disippel blir det til opplysning. En tredje holder tålmodig ut; han kan vente i årevis uten merkbar frukt. Plutselig blir det lyst omkring ham, mens han sitter rolig i sitt stille værelse. Veggene forsvinner, de blir gjennomsiktige, og en ny verden brer seg ut for hans seende øyne eller toner ut for hans hørende ører. (s. 93) Sitat

Rudolf Steiner kalte dette «selv-innvielse», og tidvis et svært farlig foretagende.

Ifølge Mark-Age Inc. kan alle manifestere sitt eget lyslegeme gjennom 7 innvielser. Innvielse betyr ikke ritualer i hemmelige brorskaper eller en ytre guru eller læremester. Det er en personlig, mystisk erfaring − kalt «selv-innvielse», der den eneste lærer er Over-Selvet i hvert enkelt menneske (kalt I Am). [11] [12]

De Siste Dager

[rediger]

Organisasjonen ble først kalt Mark-Age MetaCenter, der Meta var en forkortelse for metafysikk. I deres første kunngjøring i 1960, kalt Bulletin # 1, presenterte Mark-Age MetaCenter seg som «koordinerings-nøkkel # 7», og «en av mange spirituelle organisasjoner som arbeidet over hele verden for den Andre Kommen etter de Siste Dager (1960-2000)». Mark-Age ble forklart som navnet på «en 40-års overgangsperiode inn i den 4. dimensjon for Jorden og alle dens livsformer». Denne periode kalte de Kampen om Armageddon, og presiserte at dette avgjørende slaget som nevnes i Johannes Åpenbaring, 21. kapittel, ikke var en fysisk krig, men en indre kamp i hvert menneske - den avgjørende kampen mellom det dødelige legeme og det udødelige lyslegeme i hvert eneste individ som levde i denne overgangsperioden. Den 23. mai 1960 rykket de inn med annonser i lokalaviser i Florida. [13]

Fotnote

[rediger]

1 Det kan tilføyes at forfatteren Samuel Langhorne Clemens, bedre kjent som Mark Twain (1835-1910), i januar 1907 publiserte en satire over hennes «oppdagelse» med tittelen «Christian Science». [1]

Referanser

[rediger]
 1. 1000 Keys to the Truth - Spiritual Guidelines For Latter Days & Second Coming: «Mark-Age Unit», side 28, Mark-Age Inc. 1976, ISBN 0-912322-51-9, Library of Concress Card Catalog No. 75-40976
 2. Evolution of Man - 206,000,000 Years on Earth, (1971, 1988), «Origin of Mark-Age», side 3, Mark-Age Inc., ISBN 0-912322-06-3, Library of Concress Card Catalog No. 88-61526
 3. Mary Baker Eddy: Science & Health with Key to the Scriptures, The Christian Science Board of Directors, 1934
 4. Charles Fillmore: Christian Healing, Unity school of Christianity, 1909, 1957, ASIN: B000H43HH2
 5. Charles Fillmore: Jesus Christ Heals, Unity Classic Library
 6. Cora Fillmore: Christ Enthroned in Man or the Glorification of the Twelve, Unity School of Christianity, Kansas City, Missouri, USA, 1937.
 7. Charles and Cora Fillmore: The Twelve Powers, Unity Classic Library, 1999, ISBN 0-87159-238-X
 8. Rudolf Steiner: Die Ätherisation des Blutes. Das Eingreifen des ätherischen Christus in die Erdenentwickelung, Rudolf Steiner Verlag, 7. opplag 1987, ISBN 37-27451-27-0. Norsk oversettelse av Mimi Grieg Bing: Rudolf Steiner: «Blodets eterisasjon. Den eteriske Kristus' inngrep i jordutviklingen», Norsk Antroposofisk Forlag, Oslo, 2. opplag 1972, ISBN 82-90016-69-7, side 18
 9. 1000 Keys, side 67.
 10. Dr Rudolf Steiner: Hvorledes erhverves kunnskap om høyere verdener?, oversatt av Helga Geelmuyden, Vidarforlaget, Oscarsgate 10, Kristiania, 4. opplag 1979, ss 67, 70, 77-78
 11. MAIN # 81-82: Come Forth, I AM Self! Dedication, Commitment, Action, Volume 1 & 2, School of Government, av Nadine/Aurora, juli-oktober 1982
 12. MAIN # 139: Signals from the I AM, Thomas J. Young, Mark-Age Inc., januar-mars 1993
 13. MAIN # 22: History of Mark-Age. Commemorating 15 years of publishing for the Hierarchal Board, juni-juli 1975, s. 11


Tilbake til innholdsfortegnelsen