Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Geografi for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Hovudområdet omfattar stad- og romdimensjonen i samfunnet. Hovudområdet gjev oversikt over lokalisering og utbreiing av naturlege og menneskeskapte forhold på jorda. Kartlegging og diskusjon av endringsprosessar står sentralt. Geografi handlar òg om å gjere greie for og forklare likskapar og skilnader mellom land og by, mellom nasjonar og mellom regionar.

Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

  • 7.1 - lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar
  • 7.2 - registrere og ordne spor etter istida på heimstaden og forklare kva istida hadde å seie for danning av landskap og heile landet
  • 7.3 - forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
  • 7.4 - samanlikne og påvise likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar
  • 7.5 - fortelje om regnskog, grasslette, ørken og andre landskapstypar og forklare korleis menneske gjer seg nytte av dei
  • 7.6 - forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
  • 7.7 - forklare korleis vi i Noreg bruker ressursar frå andre stader i verda
  • 7.8 - registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning
  • 7.9 - planleggje og presentere reiser til Europa og andre verdsdelar ved å bruke digitale verktøy

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 7.årstrinn: