Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Geografi for elever frem til 4.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Hovudområdet omfattar stad- og romdimensjonen i samfunnet. Hovudområdet gjev oversikt over lokalisering og utbreiing av naturlege og menneskeskapte forhold på jorda. Kartlegging og diskusjon av endringsprosessar står sentralt. Geografi handlar òg om å gjere greie for og forklare likskapar og skilnader mellom land og by, mellom nasjonar og mellom regionar. Mål for opplæringen er at eleven etter 4.årstrinn skal kunne

  • 4.1 - setje namn på og plassere heimstaden, heimkommunen, heimfylket og landet sitt på teikningar, kartskisser eller modellar
  • 4.2 - beskrive landskapsformer og geografiske nemningar ved å utforske landskapet nær skulen og heimen
  • 4.3 - bruke bilete, film og andre kjelder for å fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg
  • 4.4 - samle opplysningar frå globus, kart og digitale kjelder og bruke dei til å samtale om stader, folk og språk
  • 4.5 - peike ut verdshav og verdsdelar og bruke sentrale geografiske omgrep
  • 4.6 - peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader
  • 4.7 - samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land
  • 4.8 - planleggje og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 4.årstrinn: