Fotografi/Tolkning/Semiotikk

Fra Wikibøker – frie læremidler

Fotografier og andre former for bilder kan betraktes som tegn i den forstand at de viser til noen objekter og at koblingen mellom det gjengitte bildet og objektet forstås på bakgrunn av noen konvensjoner.

Når en snakker om tegn innenfor den disiplinen som kalles semiotikk etableres et skille mellom tegnets uttrykksside og tegnets innholdsside. Et tegn kan forstås dermed som "noe, som for noen, forstås som noe annet". I semiotikken kan tegn være ord, bilder, lyder, bevegelser eller objekter.

Tegn inngår "tegn-systemer" (f.eks. medium, genre, kultur osv.). Semiotikken handler dermed om hvordan det innenfor rammene av disse systemene skapes betydning ved hjelp av tegn.

Semiotikk er dermed nært knyttet til semantikk, men der semantikken fokuserer på hva et tegn betyr er semiotikken knyttet til hvordan tegnet får betydning. Semiotikken ser virkeligheten som et system av tegn, samtidig som denne virkeligheten er en konstruksjon som vi alle er med på å skape.

Saussure[rediger]

Ifølge Ferdinand de Saussure er det et tilfeldig forhold mellom tegnets form og tegnets innhold. Saussure tenkte imidlertid først og fremst på verbalspråket hvor et ord betyr noe i det en gruppe mennesker kollektivt har blitt enige om en betydning.

Peirce[rediger]

Charles Peirces står for den andre hovedretningen innen semiotikken. Pierce opererer med tre typer tegn (om enn i en forenklet versjon): Ikon, indeks og symbol, som betegner ulike forhold mellom det vi sanser og oppfatter (selve bæreren av tegnet) og det tegnet refererer til (objektet).

Ikoniske tegn[rediger]

Et tegn er ikonisk nå tegnbæreren referere til objektet i form av av likhet: Et portrett kan dermed betraktes som et ikonisk tegn, dvs. noe som står for noe annet, nemlig det objektet som er portrettert. Tegnbæreren (portrettet) henviser altså til objektet (det portretterte) i kraft av likhet.

Fotografier vurderes ofte på bakrunn av hvorvidt de likner på objektet eller ikke, dvs. vi vurderer fotografiet med utgangspunkt i en forforståelse av at det er et ikonografisk tegn.

Indeksikale tegn[rediger]

Et tegn er indeksikalt når tegnbæreren referere til objektet gjennom nærhet: Det vi ser eller hører peker på eller er forårsaket av det som det henviser til. Et mye brukt eksempel er røyk (tegnbæreren) som viser til ild (objektet).

Symbolske tegn[rediger]

Vi snakker om et symbolsk tegn når tegnbæreren referere til objektet i kraft av en konvensjon. Forbindelsen er kultureltt, og kan bare forstås afullt ut av de som kjenner denne kulturen. forskjellige språkener her et eksempel det er lett å forholde seg til.

Fotografiet som tegn[rediger]

Det som på mange måter skiller fotografiet fra andre bilder, er en definert forbindelse mellom bildet (tegnbæreren) og bildets referent (objektet). Et fotografi kan beskrives som et fenomen der lysbølger påvirker lysømfintlig materiale. Fotografiet kan dermed karakteriseres som et indeksikalt tegn fordi den ikoniske relasjonen mellom motivet (tegnbærer) og det representerte (objektet) er bestemt av den indeksikale relasjonen mellom avtrykket (tegnbærer) og det som befant seg foran kameraet da bildet ble tatt (objektet).