Diskusjon:Naturfag for ungdomstrinnet

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Human-etisk-fri sone?[rediger]

Jeg reagerer litt på dette avsnittet. Ikke fordi jeg er humanist selv (noe jeg er, men det er ikke poenget), men fordi Darwins utviklingsteori, Alfred Wegeners kontinentaldriftsteori, big bang-kosmologien og teorien om at petroleum har blitt dannet frå døde organismer slett ikke er noe kun humanister orienterer seg etter. Jeg synes det er flott at man lager lærebøker uten "hellige kuer", men jeg mener det bør uttrykkes på en måte som ikke trekker inn enkeltlivssyn blant alle dem som anerkjenner de nevnte teoriene. -- SLB (diskusjon) 19. jun 2007 kl. 17:40 (CEST)

Jeg kan gjerne uttrykke det anderledes hvis det er uttrykksmåten du (og gjerne andre) reagerer på. Men innholdet, hensikten og motivasjonen bak formuleringen står fast: Naturfagboka skal ikke presentere neodarwinismen som en troverdig sannhet, men som en teori om livets opprinnelse og opphavet til livsmangfoldet som ikke er bevist, og som heller ikke gir noen sannsynlig forklaring på disse to store spørsmålene. Når det gjelder Wegener, kommer jeg til å la de kritiske vitenskapelige røstene bli formidlet. Det gjelder i prinsippet alle paradigmer, også Newtons mekanikk (selv om jeg ikke har sett prensentert noen grunnleggende svakheter ved sistnevnte, i motsetning til de to førstnevnte). Hvis det er innholdet du reagerer på, og ikke bare formuleringen, ber jeg deg si tydelig fra om det. Har du forslag til andre formuleringer? Ingvald Straume 19. jun 2007 kl. 18:40 (CEST)
Jeg tillater meg å omstrukturere svaret ditt slik at trådet diskusjon blir lettere. Det er utrykksmåten jeg reagerer på, ikke innholdet. Jeg synes det er ypperlig om man i læreverk også for såpass unge elever bringer inn det å være kritisk til oppleste "sannheter" eller dogmer, enten de er religiøst eller vitenskapelig definerte. Kjernen i vitenskapen bør jo også være at en teori aldri i realiteten blir "bevist"; den holder bare til noen finner en annen teori som empirisk eller matematisk "holder mer vann". -- SLB (diskusjon) 19. jun 2007 kl. 22:42 (CEST)
Takk for svar. Og takk for at du engasjerer deg. Hjernen min arbeider med å finne en formulering i stedet for det som står under avsnittet "Human-etisk-fri sone" som ikke er så provokativ. Jeg tar gjerne imot råd fra deg (eller andre) om hvordan en slik formulering kan lages. Mitt anliggende er: Jeg ønsker å bidra til å lage et gratis naturfaglæreverk for ungdomsskolen, som er ikke-humanetisk. Størsteparten av min motivasjon er at jeg opplever dagens offisielle lærebøker fra forlagene som human-etisk indoktrinerende, særlig i spørsmålet om livets og livsformenes tilblivelse. Mitt bokprosjekt (altså det bokprosjektet som jeg kan tenke meg å bidra til) handler om det. Jeg vet meget godt at dette formålet er noe human-etikere og andre ateister som har evolusjonstanken som en bærebjelke for sin verdensanskuelse og livsforståelse ikke vil ønske å bidra til.
I stedet for å bruke krefter og energi på at jeg og mine eventuelle likesinnede eventuelt skal "sloss" med wikianere med en humanetisk grunnholdning om hva et GFDL-basert læreverk for ungdomsskolen skal formidle, er det bedre å opprette separate bokprosjekter, slik at vi unngår å tråkke i hverandres bed. (Så er det selvfølgelig fritt fram for å kopiere det man måtte finne av godbiter fra ethvert GFDL-basert prosjekt.)
Jeg er også enig med deg i at kjernen i vitenskapen bør være at en teori aldri i realiteten blir "bevist"; den holder bare til noen finner en annen teori som empirisk eller matematisk "holder mer vann". Men jeg vil tilføye: eller til man finner ut at den eksisterende teorien (i seg selv) empirisk eller matematisk/fornuftsmessig ikke holder vann. Man trenger slett ikke ha en alternativ teori som forklarer et gåtefullt og ytterst komplisert fenomen, for å forkaste en teori som ikke holder vann. Man kan simpelhten bare forkaste teorien. -- Ingvald Straume 20. jun 2007 kl. 09:03 (CEST)
Da har jeg laget et forslag til ny formulering på bokens forside. Jeg slo også sammen de to avsnittene som slik jeg så det omhandlet omtrent det samme. Jeg har også forsøkt meg på å skrive nynorsk, men om du ser klare bokmåls/bergenskvendinger beklager jeg det! ;) Og du har selvsagt rett i at man må forkaste en teori man mener ikke holder vann selv om man ikke har en bedre teori på lager. -- SLB (diskusjon) 20. jun 2007 kl. 11:49 (CEST)
Takk for hjelpa. Det ble ikke helt slik jeg står for, så jeg har endret formuleringene for å reflektere det opprinnelige innholdert, men i en mer smakfull innpakning (?). Human-etiker-ikonet gjeninnførte jeg, for jeg synes det kommuniserer bra. (Såpass bør muligens tåles? Eller hva sier du?)
Ingvald Straume 20. jun 2007 kl. 13:36 (CEST)
Jeg tror kanskje vi er mer uenige enn jeg i utgangspunktet trodde, da jeg hadde det for meg at du ønsket å frigjøre boken (og dermed forhåpentligvis også elevene) fra ethvert fastlåste syn, ikke bare det humanistisk-ateistiske. Lykke til videre med prosjektet! -- SLB (diskusjon) 20. jun 2007 kl. 15:01 (CEST)
Takk skal du ha! -- Ingvald Straume 20. jun 2007 kl. 20:57 (CEST)


Nøytral(?) sone[rediger]

Eg var inne på den engelske utgåva av wikibooks, og såg der ein seksjon om grunnleggjande prinsipp og retningslinjer for wikibooks, sjå: Policies and guidelines. Der stod det noko om newtral point of view. Eg vil tru dei same retningslinjene gjeld for den norske utgåva av wikibooks, sjølv om desse retningslinjene ikkje er omsett til norsk (enno). Difor har eg fjerna det som eg opprinneleg skreiv om "sone fri for human-etiske dogme".

Eg ønskjer meg framleis eit læreverk i naturfag for ungdomsskulen som ikkje lærer elevane at "Darwins lære er bevist", at "Universet blei danna av ein stor smell for 15 milliardar år sidan" og at "Forskarane har funne ut at menneska stammar frå apane", men som seier tydeleg at naturvitskap kjem til kort i mange av dei store spørsmåla. Eit læreverk som rett ut fortel at korkje big bang eller evolusjonsteorien er beviste, og at kjernepunktet i evolusjonsteorien (som handlar om at liv og livsmangfold har kunna klart å skape seg sjølv) i røynda står svært svakt, vitskapeleg vurdert. Men eg innser at eit slikt bokprosjekt ikkje går i hop med retningslinjene for wikibooks. Difor er Naturfag for ungdomstrinnet no ei nøytral (?) sone i pakt med wikibooks sitt ideal om "newtral point of view". (Eg måtte settje spørsmålsteiknet i parentes, fordi det vel er usikkert om noko som handlar om meir enn dei reint matematiske og tekniske tinga i det heile kan bli nøytralt. Det kan diskuterast.)

Det opprinnelege bokprosjektet som eg heile tida har hatt, og framleis har, eit ønskje om å verkjeleggjere: eit naturfaglæreverk fri for det eg kallar human-etisk inndoktrinering, må eg nok finne ein annan arena for, kanskje opprette ein eigen mediawiki-servar. Uansett er gratis læreverk for den offentlege grunnskulen, friskrive under GFDL-lisensen, noko eg synest er ein god ide, og som eg gjerne vil bidra til, og som eg også oppmodar andre om å verte med på å skape. Og frå no av er altså det herverande bokprosjektet ei nøytral sone, i den grad det er mogleg.

--- Ingvald Straume 22. jun 2007 kl. 09:39 (CEST)