Hopp til innhold

Økologi/Introduksjon

Fra Wikibøker – frie læremidler

Økologi er: studiet av sammenhenger mellom organismer og miljøet

Dette er en enkel definisjon som sier mye om hva økologi egentlig er, men den dekker ikke hele dens enorme spekter. Når økologiske spørsmål skal besvares henter man kunnskap fra mange ulike grener av vitenskapen. En økolog kan eksempelvis studere fysologi, adferd, genetikk, evolusjon, kjemi, statistikk, geologi og meteorologi. På mange måter er økologien en vitenskap som forsøker å knytte ulike fagfelt sammen.

Først og fremst er det viktig å være klar over at økologi er en vitenskap. Begrepet økologi brukes i dag i mange ulike sammenhenger som ikke nødvendig vis har med vitenskapen økologi å gjøre. Man kan på et vis si at begrepet har rømt fra sin akademiske definisjon og fått nye betydninger blant folk flest. Eksempelvis kan man kjøpe "økologisk naturkosmetikk", det produseres "økologisk mat", noen driver med "økologisk akvakultur" og du kan kjøre en "øko-bil". Økologi som fag er derimot det vitenskapelige studiet av interaksjonene som avgjør fordelingen og mengden av organismer, det er studiet av sammenhengene i naturen.

Moderne økologisk forskning baserer seg mye på eksperimenter, både i felt og i laboratoriet. Forskning innebærer å skaffe til veie ny kunnskap og å forklare mekanismer.

Hva er egentlig økologi?[rediger]

Økologien som vitenskap har blitt forsøkt definert på mange måter. Eksempelvis som studiet av:

  • sammenhengen mellom organismer og deres fysiske og biologiske miljø
  • prinsippene som styrer organismenes fordeling i tid og rom
  • organismenes tilpasninger til deres miljø
  • forholdet mellom organismer og summen av fysiske og biologiske faktorer som påvirker eller blir påvirket av dem
  • interaksjonen
  • interaksjonene mellom organismer og deres miljø
  • naturens funksjoner

Alle disse definisjonene sier noe litt forskjellig om hva økologi egentlig er, men alle inneholder tre essensielle faktorer: - organismer - miljø - sammenhenger. Essensen i økologi kan altså sies å være kunnskap om sammenhengene mellom organismer og miljø.

Ordet "økologi" kommer fra de greske ordene oikos og logos, som betyr "hus" og "lære": læren om naturens husholdning. Det er læren om samspillet i naturen, om hvordan artene påvirker hverandre og miljøet, om stoffenes kretsløp og om hvorfor artene er fordelt slik de er.

Ett av målene med denne boken er å gi leseren en større forståelse for det komplekse samspillet vi finner i naturen og hvilke konsekvenser dette får for oss mennesker. Ikke minst forsøker boken å gi leseren en opplevelse av hvordan naturen rundt oss fungerer, fra biosfæren ned til populasjoner og individer.

Hvorfor er økologi så viktig?[rediger]

Verdens befolkning har nå passert 7 milliarder. Prognosene fra FNs befolkningsdivisjon sier at vi vil overstige 10 milliader innen neste århundreskifte. Befolkningsveksten skaper mange nye utfordringer, både sosiale, økonomiske og politiske. I tillegg skaper dette nye utfordringer for hvordan vi skal forvalte naturressursene våre. En bedre forståelse av økologiske sammenhenger kan hjelpe oss å forutsi konsekvensene dette har for miljøet.

En populasjon som vokser vil forbruke en større mengde ressurser, og mange av de ressursene vi i dag benytter oss av er ikke-fornybare. Til forskjell fra fornybare ressurser, det vil si ressurser vi ikke frykter skal gå tomme innen menneskelig skala, er de ikke-fornybare ressursene av en annen karakter: de finnes i en begrenset mengde.

Vi snakker om bærekraftig forvaltning: en forvaltning hvor dagens ressursbruk ikke forringer fremtidige generasjoners muligheter til å få tilfredsstilt sine behov.

Eksempler på økologiske spørsmål[rediger]

Hvordan påvirker forurensning og klimaforandringer naturen rundt oss? Hvordan skal vi bevare mangfoldet av arter og ta vare på deres leveområder? Hvordan kan vi forhindre iat arter blir skadedyr og ødelegger matressurser? Hvor mye kan vi ta ut av havene hvert år? Hvordan påvirker skogbruket våre fuglearter? Og hvor viktige er egentlig pandaer, isbjørner og sommerfuglen klippeblåvinge? Hvordan henger alt egentlig sammen?'

Økologiens historie[rediger]