Hopp til innhold

Wikilæreboken i samfunnsfag/Videoressurser om samfunnskunnskap for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

Mål for opplæringen[rediger]

Mål for opplæringen er at eleven etter 10. årstrinn skal kunne:

10.1 - planleggje, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglege undersøkingar og vurdere arbeidsprosessen og resultata[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.2 - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.3 - leggje ein plan for å starte og drive ei bedrift ut frå ei undersøking av grunnlaget for ei slik bedrift[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.4 - analysere utviklinga av rusmiddelbruk og røyking i Noreg og reflektere over haldningar til rusmiddel[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.5 - drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.6 - beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg og gjere greie for rettane til forbrukarane[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.7 - forklare kva haldningar og fordommar er og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.8 - utforske kva som krevst for at samfunn skal kunne halde fram å eksistere og samanlikne to eller fleire samfunn[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.9 - gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og samanlikne dei med institusjonar i andre land[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Kong Harald V avlegger ed for Stortinget som Norges Konge etter Olav Vs død. [1] Harald V avlegger ed foran Stortinget (folkets representanter). Kan brukes som eksempel på maktfordeling mellom ulike politiske institusjoner. Youtube. 11.01 min 10.9 og 10.10
Åpning av det Britiske parlamentet av Dronning Elisabeth i 2009. [2] Etter britisk tradisjon åpner Dronningen det britiske parlamentet. Youtube. 8.28 min 10.9

10.10 - gje døme på og drøfte demokrati som styreform, gjere greie for politisk innverknad og maktfordeling i Noreg og bruke digitale kanalar for utøving av demokrati[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
Innslag på Schrödingers katt om sensur av internett. [3] Menneskrettighetene og demokratiet skal sikre at alle har en mulighet for å ytre sine meninger, men slik er det ikke i alle land. NRK. 1.34 min. 10.10
Demokrati er... [4] En animasjonsfilm som tar for seg de enkleste elementene ved demokratiet. Youtube. 0.55 min. 10.10

10.11 - diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet, og forklare korleis rettsstaten fungerer ut frå korleis eit aktuelt lovbrot er behandla[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.12 - forklare kvifor kultur ikkje er medfødd, og gjere greie for og analysere kulturelle variasjonar[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.13 - beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis vår økonomi heng saman med den globale økonomien[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)

10.14 - gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Aktuell tidssekvens, total varighet Relevans for kompetansemål
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)